Preskočit na obsah

Energetická politika SR (2014)

Dátum schválenia: 5. 11. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 548/2014
Dokument na stiahnutie: SK

Strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050.
Strategický cieľ:
Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
 
Piliere energetickej politiky:
Energetická bezpečnosť
Energetická efektívnosť
Konkurencieschopnosť
Udržateľná energetika
 
Základné priority:

Optimálny energetický mix.
Zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie.
Rozvoj energetickej infraštruktúry.
Diverzifikácia energetických zdrojov a prepravných trás.
Maximálne využitie prenosových sietí a tranzitných sústav prechádzajúcich cez územie Slovenskej republiky.
Energetická efektívnosť a znižovanie energetickej náročnosti.
Fungujúci energetický trh s konkurenčným prostredím.
Kvalita dodávok energie za prijateľné ceny.
Ochrana zraniteľných odberateľov.
Riešenie energetickej chudoby.
Primeraná proexportná bilancia v elektroenergetike.
Využívanie jadrovej energie ako bezuhlíkového zdroja elektriny.
Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrárni.
Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.