Preskočit na obsah

Zelená kniha: TEN-T: Preskúmanie politiky – Na ceste k lepšej integrovanej transeurópskej cestnej sieti v záujme spoločnej dopravnej politiky

Dátum schválenia: 4. 2. 2009
Forma: Európska Komisia (KOM 2009) 44 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom politiky v oblasti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) je zabezpečiť infraštruktúru potrebnú na plynulé fungovanie vnútorného trhu a na plnenie cieľov Lisabonského programu pre rast a zamestnanosť. Jej zámerom je takisto pomáhať pri zabezpečovaní možnosti prístupu, ako aj pri posilňovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Podporuje právo každého občana EÚ voľne sa pohybovať v rámci územia členských štátov. Okrem toho integruje požiadavky na ochranu životného prostredia s cieľom podporovať udržateľný rozvoj. Prostredníctvom zelenej knihy Európska komisia začína proces preskúmania TEN-T , v ktorej zhŕňa svoje súčasné úvahy a vyzýva na vyjadrenie pripomienok ešte predtým, ako predloží prípadné legislatívne a iné návrhy.