X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy Slovenskej republiky do roku 2020

Dátum schválenia: 26. 6. 2014
Forma: Uznesenie vlády 311/ 2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy bola schválená ako príloha Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry a jej cieľom je popísať reálny, aktuálny stav v oblasti verejnej osobnej dopravy, identifikovať príčiny tohto stavu a načrtnúť možnosti budúceho vývoja. Stratégia sa venuje pohľadu na verejnú osobnú dopravu z miestneho a regionálneho hľadiska v záujme zabezpečenia trvalo udržateľnej mestskej a regionálnej mobility.

V dokumente sú definované vízie na zlepšenie existujúceho stavu nasledovne:

  • vízia pre organizáciu verejnej osobnej dopravy,
  • vízia pre prevádzku verejnej osobnej dopravy,
  • vízia pre infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.

 
Na základe vízií boli definované tri strategické ciele – organizačný, prevádzkový a infraštruktúrny cieľ. Na naplnenie týchto cieľov bolo navrhnutých 17 priorít a 56 opatrení, ktoré predstavujú aktivity na dosiahnutie cieľov a priorít.