Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020

Dátum schválenia: 3. 3. 2010
Forma: Uznesenie vlády č. 158/ 2010
Dokument na stiahnutie: SK

Stratégia je základný dokument, ktorým sa vymedzujú  základné dlhodobé ciele, priority rozvoja dopravy v  SR , nástroje a zdroje nevyhnutné na dosiahnutie cieľov. Definuje víziu, ciele, priority a opatrenia v oblasti dopravy, ktoré podporia konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, čím prispeje k zabezpečeniu sociálneho rozvoja spoločnosti a umožní odstraňovanie regionálnych disparít tak, aby sa ekonomický potenciál SR v horizonte roku 2020 priblížil k priemeru úrovni EÚ v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.        

Víziou stratégie je do roku 2020 zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a integrovanú dopravnú infraštruktúru, konkurencieschopné dopravné služby, užívateľsky prijateľnú dopravu a ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu. Ciele dopravy sú definované v štyroch základných oblastiach, ktoré vychádzajú z vízie a sú zamerané na:

  • budovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry,
  • zabezpečenie rovnovážneho rozvoja dopravných služieb,
  • práv a povinností užívateľov dopravy,
  • a znižovanie vplyvu dopravy na životné prostredie.

Hlavnými nástrojmi sú opatrenia, ktoré zabezpečia efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, dodatočné zdroje na financovanie dopravnej infraštruktúry, rovnovážny vývoj jednotlivých druhov dopravy a ochranu záujmov SR pri tvorbe legislatívy EÚ.