X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Stratégia Európa 2020 – Iniciatíva: Európa efektívne využívajúca zdroje

Dátum schválenia: 26. 1. 2011
Forma: Európska Komisia (KOM 2011) 21 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK

Európa efektívne využívajúca zdroje je jednou zo siedmich hlavných iniciatív v rámci Stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Cieľom tejto hlavnej iniciatívy je vytvoriť rámec pre politiky na podporu posunu smerom k nízkouhlíkovému a zdrojovo efektívnemu hospodárstvu. Tento posun nám pomôže:

  • zvýšiť hospodársku výkonnosť a zároveň znížiť využívanie zdrojov;
  • identifikovať a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast a väčšiu mieru inovácií a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ;
  • zabezpečiť bezpečnosť dodávok základných zdrojov;
  • bojovať proti zmene klímy a obmedzovať dôsledky využívania zdrojov na životné prostredie.

Pri príprave politík v sektore dopravy sa treba zamerať aj na tieto ciele:

  • zavádzaním ekologických vozidiel sa síce znižuje využívanie fosílnych palív, ale zvyšuje sa potreba elektrickej energie a určitých surovín, pričom zásobovanie niektorými z týchto surovín je obmedzené a ich výskyt sa sústreďuje v malom počte geografických oblastí (napr. vzácne zeminy potrebné pre elektronické komponenty a palivové články, lítium na výrobu batérií);
  • predložiť na obdobie do roku 2050 víziu nízkouhlíkového, zdrojovo efektívneho, bezpečného a konkurencieschopného dopravného systému, ktorý odstráni všetky prekážky vnútorného trhu pre dopravu, bude podporovať čisté technológie a prispeje k modernizácii dopravných sietí.