Preskočit na obsah

Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou

Dátum schválenia: 1. 10. 2008
Forma: Uznesenie vlády č. 675/ 2008
Dokument na stiahnutie: SK

Nárast individuálnej automobilovej dopravy má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a spôsobuje kongescie, ktoré zvyšujú náklady na dopravu. Naproti tomu verejná osobná doprava podporuje dosahovanie viacerých sociálno-ekonomických cieľov. Jej prednosti možno definovať z hľadiska ekologického, sociálneho, regionálneho, priestorového a bezpečnostného. V súlade s globálnym cieľom dopravnej politiky SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja má v oblasti verejnej dopravy tieto ciele:

  • zachovať a zvýšiť jej podiel v celkovom objeme prepravených osôb,
  • podporiť sociálnu inklúziu zabezpečením minimálnej dopravnej obslužnosti prepojením menej rozvinutých regiónov (obcí) k centrám ekonomických aktivít,
  • obmedziť nárast emisií škodlivých plynov z dopravy v súlade s medzinárodnými záväzkami.

Realizácia týchto cieľov je zameraná predovšetkým na zlepšenie základných parametrov, ktoré ovplyvňujú užívateľa dopravy pri voľbe dopravného prostriedku, ktorými sú časová a priestorová dostupnosť, pohodlie, kvalita a rozsah doplnkových služieb, náklady na realizáciu dopravného procesu a vnútorná bezpečnosť vo vzťahu k dopravnému procesu.