Preskočit na obsah

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 7. 5. 2013
Forma: Uznesenie vlády 223/ 2013
Dokument na stiahnutie: SK          
 
Základným smerovaním, víziou „cyklostratégie“ je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej dopravy. Realizácia opatrení má viesť k naplneniu vízie, aby sa do roku 2020 dosiahol 10 % - ný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
  
Priority sú rozdelené do štyroch základných oblastí:

  • Riadenie a legislatívna podpora
  • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
  • Zabezpečenie financií na rozvoj infraštruktúry pre cyklodopravu a cykloturistiku
  • Osveta, výskum a vzdelávanie