Preskočit na obsah

Zelený rast a SR

Slovensko ako konvergujúca ekonomika musí vykazovať silný hospodársky rast, aby dobehlo vyspelé štáty. Zároveň by však malo zabrániť degradácii životného prostredia a neudržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. Slovenská republika patrí medzi signatárov Deklarácie OECD o zelenom raste.
Jej podpísaním Slovensko uznalo, že najvýznamnejšie výzvy, ktorým v dnešnej dobe čelia všetky krajiny, sú práve tie ekonomické, environmentálne a sociálne. Zároveň sa tak zaviazalo, že bude implementovať stratégiu zeleného rastu do svojho politického systému. V tomto kontexte je SR taktiež viazaná závermi konferencie RIO+20 a ďalšími koncepčnými a strategickými dokumentmi EÚ, OECD a OSN.
 
Slovenská republika sa zaradila medzi členské krajiny OECD, ktoré vypracovali svoje národné indikátory zeleného rastu. Vytvorenie ukazovateľov zeleného rastu vyplýva zo záverov národného workshopu k zelenému rastu (2011), z prehľadu environmentálnej výkonnosti OECD: Slovenská republika 2011, ako aj odporúčania OECD Economic Survey of Slovak republic (2012, EN).

Podľa posledného hodnotenia patrí Slovensko medzi krajiny s najvýraznejším posunom smerom k zelenému rastu. Viac info (pdf,128 kB).