Preskočit na obsah

Právne predpisy EÚ

  • Smernica EP a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES [SK / EN]
  • Dohovor EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií [SK/ EN]
  • Vykonávajúce rozhodnutie Komisie č. 2014/895/EÚ, ktorým sa stanovuje formát na oznamovanie informácií uvedených v článku 21 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ [SK/ EN
  • Vykonávajúce rozhodnutie Komisie č. 2014/896/EÚ, ktorým sa stanovuje formát, pomocou ktorého majú členské štáty informovať o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ [SK/ EN]
Aktualizované k 25. 8. 2020