Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Informačný systém PZPH

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií bol zriadený už na základe predchádzajúcej právnej úpravy zákonom č. 277/2005 Z. z. v roku 2005.

Jeho cieľom je aj v zmysle nových právnych predpisov predovšetkým komplexne zhromažďovať údaje o prevencii závažných priemyselných havárií pre informovanie verejnosti a zabezpečenie informačnej podpory pre výkon štátnej správy, zoskupovanie informácií odosielaných na  Joint Research Centre (JRC) a pre spracovanie správ podávaných Európskej komisii za Slovenskú republiku. Informačný systém prevádzkuje Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR), ktoré poverilo touto úlohou Slovenskú agentúra životného prostredia (SAŽP).

Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy (zákon č. 275/2006 Z. z). IS pozostáva z dvoch samostatných funkčných rozhraní. Rozhranie určené pre laickú a odbornú verejnosť zabezpečuje prezentáciu niektorých údajov databázy systému v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhranie určené pre registrovaných užívateľov štátnej a verejnej správy umožňuje aktívnu správu základných registrov informačného systému a prácu s webovou mapovou aplikáciou, pomocou ktorej sa spravuje geodatabáza.

Vstup do informačného systému:

Hlavné registre IS PZPH

  • Register podnikov vrátane informácii o prevádzkovateľoch je zameraný na zbieranie informácií o podnikoch spadajúcich pod zákon o prevencii havárií. Umožňuje získať informácie o podnikoch a ich okolí, o ich činnostiach, o nebezpečných látkach prítomných v podnikoch a zaradení (kategorizácii), o prevádzkovateľoch podnikov a o dokumentácii vypracovanej podľa zákona o prevencii havárií,
  • Register podnikov, susediacich podnikov alebo ich skupín určených podľa § 13 zákona o prevencii havárií,
  • Register autorizovaných osôb zoskupuje údaje o fyzických a právnických autorizovaných osobách,
  • Register odborne spôsobilých osôb zoskupuje údaje o havarijných technikoch a špecialistoch na prevenciu ZPH,
  • Register podnikateľov s oprávnením na vykonávanie odbornej prípravy,
  • Register závažných priemyselných havárií sleduje zistené skutočnosti o ZPH s prepojením na informácie registra podnikov,
  • Register plánovaných a vykonaných kontrol zbiera informácie z kontrol v podnikoch vykonávaných štátnym dozorom na úseku prevencie ZPH,
  • Register informácie pre verejnosť zoskupuje informácie pre verejnosť a dotknutú verejnosť.

Dôležitou časťou IS PZPH je mapový klient, ktorý spravuje priestorové údaje o podnikoch a ich bezprostrednom okolí v mierkových úrovniach 1:50 000 a 1:2 000, podľa rozhrania informačného systému. Obsahuje množstvo nástrojov, ktoré zabezpečujú dostatočný komfort pri vyhľadávaní potrebných informácií o SEVESO podnikoch.

Kontakt

Správca obsahu

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111
www.minzp.sk

 

Prevádzkovateľ informačného systému PZPH

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
Banská Bystrica
Telefón: 048/4374 166, Fax: 048/4230 338
E-mail: havarie@sazp.sk
www.sazp.sk