Prevencia závažných priemyselných havárií

English

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií. V posledných desaťročiach vzniklo viacero priemyselných havárií s následkami na život, zdravie, životné prostredie a majetok ľudí. Príčinami havárií bola predovšetkým nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zanedbanie technologických postupov alebo zlyhanie ľudského faktora.

V rámci krajín Európskej únie bola od roku 1996 prevencia závažných priemyselných havárií upravená smernicou Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývanej tiež SEVESO II, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie.

Dokument je pomenovaný podľa talianskeho mesta, kde po výbuchu chemickej továrne vroku 1976 unikol dioxín, čo spôsobilo hromadnú otravu obyvateľstva. Mesto Seveso sa tak stalo synonymom ekologickej hrozby. Vzhľadom na závažné priemyselné havárie (pretrhnutie hrádze banského odkaliska v rumunskom Baia Mare, následkom ktorého sa zamorila kyanidmi rieka Tisa, výbuch továrne na pyrotechniku v holandskom Enschede, výbuch v podniku na výrobu hnojív vo francúzskom Touluse) vznikla požiadavka Európskej Rady na novelizáciu danej smernice, a tak v roku 2003 bola schválená smernica Rady 2003/105/ES.

Napriek tomu, že systém vytvorený smernicou SEVESO II pomohol pri znižovaní pravdepodobnosti vzniku závažných havárií a ich následkov, identifikovalo sa niekoľko oblastí, v ktorých by boli vhodné zmeny. Tieto rieši nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ z 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (ďalej len ,,smernica SEVESO III"), ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica 96/82/ES. Smernica SEVESO III nadobudla účinnosť 13. augusta 2012 uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie.

Hlavné zmeny tohto európskeho právneho dokumentu sú technického charakteru. Súvisia so zohľadnením zmien v klasifikácii chemikálií v EÚ (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č 1907/2006 (ďalej len ,,nariadenie č. 1272/2008"), nakoľko rozsah pôsobnosti SEVESO II bol založený na predchádzajúcej klasifikácii chemikálií (smernica 67/548/EHS a 1999/45/ES), ktoré boli nariadením č. 1278/2008 zrušené. V dôsledku toho dochádza v smernici SEVESO III ku komplexnému prepracovaniu Prílohy I smernice SEVESO II - zosúladenie kategórií nebezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia.

Smernica SEVESO III však kladie dôraz aj na iné oblasti – je to predovšetkým lepšia informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré predstavujú priemyselné komplexy nachádzajúce sa v ich blízkosti, povinnosť prevádzkovateľov podnikov informovať verejnosť i dotknutú verejnosť ako sa správať v prípade havárie; účinnejšie predpisy  o účasti dotknutej verejnosti na projektoch územného plánovania týkajúcich sa zariadení, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto smernice; prístup občanov k spravodlivosti, ak im nebol umožnený náležitý prístup k informáciám alebo účasť na rozhodovaní; prísnejšie normy pre kontroly podnikov, aby sa zaistilo účinnejšie presadzovanie pravidiel bezpečnosti.

Ďalším zo základných medzinárodných dokumentov v tejto oblasti uzavretých pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN je Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, ktorý bol otvorený na podpis 17. a 18. marca 1992 v Helsinkách. Cieľom dohovoru je v záujme trvalo udržateľného rozvoja a na základe princípov medzinárodného práva a zvyklostí zabezpečiť koncepčnú a systematickú činnosť zmluvných strán na úseku prevencie priemyselných havárií, ktoré môžu mať cezhraničné účinky, pripravenosť na takéto havárie a zdolávanie priemyselných havárií vrátane obmedzovania ich účinkov na ľudí, životné prostredie a majetok.


Slovensko a PZPH

Slovenská republika rieši komplexne problematiku prevencie závažných priemyselných havárií od roku 2002, kedy bol prijatý zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy (vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., a vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z.).

V nadväznosti na zmeny v predpisoch EÚ, boli členské štáty EÚ povinné transponovať smernicu SEVESO III do svojich právnych predpisov do 31. mája 2015. V Slovenskej republike transpozícia prebehla prijatím zákona č. 128/2015 Z. z. zo 6. mája 2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o prevencii havárií") a následne jeho vykonávacieho predpisu – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“).


Cieľom nového zákona o prevencii havárií je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

Nový zákon o prevencii havárií, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2015, ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej priemyselnej havárie v prípade jej vzniku. V súlade so smernicou sa vymedzujú úlohy orgánov štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií. Sprísňujú sa normy pre vykonávanie inšpekcií v podnikoch; v rámci rozhodovacieho procesu pri povoľovaní výstavby priemyselných podnikov by mali orgány štátu zohľadňovať dostatočné primerané vzdialenosti medzi podnikmi navzájom, medzi podnikmi a verejnými priestranstvami a budovami s výskytom väčšieho množstva ľudí.

Právna norma dáva do súladu časť týkajúcu sa nebezpečných látok (príloha č. 1 k zákonu o prevencii havárií) s legislatívou v oblasti chemických látok. Má za úlohu zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o bezpečnosti, či účasť na rozhodovacom procese a jej prístup k spravodlivosti.

Cieľom vyhlášky je ustanoviť podrobnosti o oznámení o zaradení podniku a jeho vzore, o posúdení rizika, o obsahu a spracúvaní programu prevencie závažných priemyselných havárií, o bezpečnostnom  riadiacom systéme, obsahu bezpečnostnej správy, o obsahu vnútorného havarijného plánu, o jeho vypracúvaní, uchovávaní, prehodnocovaní a precvičovaní, o zhromažďovaní údajov o závažných priemyselných haváriách, o obsahu odbornej prípravy.

Nový zákon o prevencii havárií a vyhláška sú v súlade s existujúcimi politikami a cieľmi zameranými na ochranu zdravia a životného prostredia a aplikovanie jeho ustanovení jednoznačne prispievajú k skvalitneniu životného prostredia prostredníctvom minimalizácie priemyselných havárií a ich následkov.Územná lokalizácia SEVESO podnikov v Slovenskej republike

 

 

Podiel SEVESO podnikov v jednotlivých krajoch

 

Aktualizované k 13. 5. 2016