Právne predpisy SR

  • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
  • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromaždovaní a šírení informácií o životnom prostredí
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č.  49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
  • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodniami
Viac informácií: www.minzp.sk