Dokumenty

Medzinárodné dohovory

Dokumenty OSN

 • Konferencia OSN o trvaloudržateľnom rozvoji Rio+20
  (Rio de Janeiro 20.- 22. jún 2012, Brazília)
  Future we want, OSN [EN]
 • HABITAT  - program OSN o ľudských sídlach s mandátom podporovať sociálny a environmentálny trvalo udržateľný rozvoj miest s cieľom vytvoriť adekvátne prístrešie pre všetkých. Vláda SR sa zúčastňuje  programu Habitat na základe záväzného prihlásenia. Rezolúcie prijaté na podporu programu sú priebežne zapracované do Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v Slovenskej republike.


Dokumenty EÚ

Stratégie

Plány

Iniciatívy

Dokumenty OECD

Iné

 • Aalborgská charta
 • Lisabonský akčný plán
  2. celoeurópska konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji v obciach a mestách, na ktorej boli zhodnotené pokroky miest EÚ smrom k TUR a stanovené indikátory TUR (rok 1996).
 • Európske spoločné indikátory  (ECI)
  3. celoeurópska konferencia miest a predstaviteľov samospráv v Hannoveri, na konferencii bol zahájený projekt vyhodnocovania miest pomocou Spoločných európskych indikátorov [Towards a Local Sustainability Profile - European Common Indicators (ECI)(rok 2000)].
 • Duch Sevilly
  5. celoeurópska  konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji v obciach a mestách (Spirit of Sevilla. rok 2007), ktorej cieľom je zabezpečiť pokrok v miestnej udržateľnosti.
 • Lipská charta - Charta udržateľných európskych miest (rok 2007)