Preskočit na obsah

Mestské ŽP

Životné prostredie miest stojí v centre pozornosti z viacerých  závažných dôvodov. Ak v roku 1900 žilo v mestách asi 15 percent obyvateľov, v roku 2000 po prvýkrát viac ako polovica obyvateľstva Zeme žila v mestách. Mestá sa stále viac rozrastajú a tieto tendencie budú pretrvávať i ďalšie roky.

Mestá poskytujú pre obyvateľov množstvo služieb a funkcií na využívanie. Každá z funkcií - bývanie, zamestnanie, kultúra, rekreácia - sa prejavuje charakteristickou štruktúrou a tiež rôznym tlakom na životné prostredie, ktorý neustále narastá formou zvýšenia dopravného zaťaženia, znečistenia ovzdušia, vonkajším hlukom, prehrievaním verejných priestorov atď.

Je preto potrebné vypracovať jasnú víziu pre komplexnú ochranu životného prostredia miest, ktoré je najviac pod tlakom ohrozenia. Účinná stratégia pre prostredie miest sa však dá pripraviť len na základe intenzívnej spolupráce rezortných orgánov, inštitúcií a investorov, ktoré sa podieľajú na ochrane a tvorbe životného prostredia miest.

Kvalita životného prostredia miest sa stáva rozhodujúcou zložkou ekonomickej regenerácie miest. Vznikajú programy ekonomickej revitalizácie a programy zvyšujúce kvalitu života mestskej populácie. Ukazuje sa totiž, že mestá by boli schopné veľa environmentálnych problémov riešiť efektívnymi a adresnými rozhodnutiami.

Slovensko sa v máji 2004 stalo členským štátom Európskej únie, čím na seba prebralo aj mnohé povinnosti a záväzky členských štátov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. V poslednom období rastie množstvo aktivít na podporu trvalo udržateľného rozvoja miest a bolo prijatých niekoľko dokumentov a deklarácií na podporu účinných stratégií, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia miest.
Cieľom všetkých programov, plánov a iniciatív OSNE, EÚ a SR, ktoré sa zaoberajú mestom ako hlavným priestorom pre život je:

  • zlepšiť životné prostredie v meste a zabezpečiť obyvateľom miest kvalitu života pri súčasnom rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja s ohľadom na ekonomické a sociálne oblasti rozvoja,
  • prechod na zelené hospodárstvo,
  • environmentálne uvedomelé označovanie tovarov a služieb,
  • výmena informácií o osvedčených postupoch na zmiernenie dôsledov zmeny klímy,
  • uplatňovať udržateľnú spotrebu,
  • organizovať vzdelávacie programy pre verejnosť.
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia