Preskočit na obsah

Právne predpisy EÚ

  • Smernica Európskeho Parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
  • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1135, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
  • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/631/EÚ, ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na podávanie správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
  • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/795/EÚ, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice EP a R č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (už neúčinné)
  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR).
  • Rozhodnutie Komisie č. 2010/205/EÚ o dotazníku súvisiacom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Oznámenia EK