Preskočit na obsah

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia          
Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
 
Ing. Katarína Lišková
e-mail: katarina.liskova@sazp.sk
Tel: 048/4374 161
Ing. Blanka Kapustová, PhD.
e-mail: blanka.kapustova@sazp.sk
Tel.: 048/4374 161
www.sazp.sk

Centrum BAT

Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
e-mail: bat.centrum@sizp.sk
Tel.: 02/59304194
www.sizp.sk