Kontakt

Ing Katarína Lišková
Ing. Blanka Kapustová, PhD.

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnych služieb
Sekcia environmentalistiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/4374 161
E-mail: katarina.liskova@sazp.sk

blanka.kapustova@sazp.sk
www.sazp.sk

Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk