Preskočit na obsah

Register oprávnených osôb

Podľa § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže prevádzkovateľovi  poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje oprávnená osoba osvedčením, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe overenia odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 1 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z.

Register napĺňa a za správnosť údajov zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, oddelenie integrovanej prevencie, sekcia tvorby krajiny. 
Kontakt: Ing. Cyril Burda, cyril.burda@enviro.gov.sk 

Prosíme používateľov, aby v prípade zistenia chýb alebo nezrovnalostí, prípadne chybnej funkcionality, kontaktovali pracovisko IPKZ pri SAŽP (katarina.liskova@sazp.sk, ipkz-bb@sazp.sk).