Preskočit na obsah

Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania

Všeobecné informácie

15. marca 2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle uvedeného zákona podľa § 38 MŽP SR zriaďuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania na zabezpečenie:

a) komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania okrem údajov, ktoré sa zhromažďujú podľa osobitného predpisu,
b) sprístupnenia údajov a informácií verejnosti,
c) poskytovania údajov orgánom Európskej únie.

Informačný systém (IS) je informačným systémom verejnej správy. Prevádzkovateľ IS je oprávnený požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s jeho prevádzkovaním od orgánov verejnej správy, štátnej správy alebo ktorejkoľvek podriadenej organizácie v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Odborným garantom budovania IS IPKZ je odbor environmentálnych služieb, Slovenská agentúra životného prostredia. Do budovania IS sú zapojené aj Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenský hydrometoerologický ústav ako odborné organizácie rezortu životného prostredia, ktoré sú takisto zainteresované do procesu IPKZ.

V Informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IS IPKZ) sa nachádzajú osobné údaje. Bližšie informácie o tom, aké osobné údaje IS IPKZ spracúva, ako s nimi zaobchádza, na aké účely sa používajú, komu môžu byť poskytnuté a ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov sa dozviete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci agendového IS IPKZ (PDF, 192 kB)

Podpora IS IPKZ v legislatíve

V zmysle § 31 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľom a správcom IS IPKZ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktoré sprístupňuje jeho obsah.

V zmysle § 31 ods.2 tohto zákona MŽP SR plnením úlohy poverilo štátnu organizáciu, ktorej je zriaďovateľom - SAŽP.

Podrobnosti o obsahu IS IPKZ upravuje vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 5.

Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania obsahuje:
Register prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných integrovaných povolení (skrátene Register IPKZ prevádzok a ich povolení)
Register obsahuje:

a) texty žiadostí (§ 7 ods. 1 zákona) okrem príloh, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,
b) výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania [§ 11 ods. 3 písm. d) zákona],
c) integrované povolenia, ktorými sa vydávajú povolenia, vrátane ich zmien a oznámení o zmenách spolu s odôvodnením,
d) informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke v súlade so zákonom,
e) prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania,
f) prepojenie na výsledky monitorovania emisií na základe podmienok povolenia podľa osobitného predpisu (Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podľa § 21 zákona,
g) stanoviská k uskutočneným predbežným prerokovaniam a konzultáciám pred začatím konania podľa § 4 ods. 3 a 5 zákona,
h) názov referenčných dokumentov o najlepšej dostupnej technike, ktoré sa vzťahujú na prevádzku,
i) spôsob určenia záväzných podmienok integrovaného povolenia vrátane spôsobu určenia emisných limitov v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami,
j) dôvody udelenia výnimky z emisných limitov a uložené podmienky prevádzky v prípade udelenia výnimky podľa § 22 ods. 6 zákona.

Register výsledkov kontrol vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania (skrátene Register kontrol)
Register obsahuje:

a) správy o kontrolách podľa § 34 ods. 10 zákona vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania vrátane určených opatrení podľa § 35 zákona,
b) informácie o uložených sankciách na základe výsledkov kontrol v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania.

Register informácií o najlepších dostupných technikách (skrátene Register BAT a BREF)
Register obsahuje:

a) informácie o najlepších dostupných technikách,
b) referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách,
c) závery o najlepších dostupných technikách a
d) informácie o činnosti orgánov štátnej správy týkajúce sa najlepších dostupných techník, ak ide o ich monitorovanie, vývoj, zavádzanie a informovanie o týchto technikách.

Register oprávnených osôb
Register obsahuje údaje uvedené v § 1 ods. 1 až 3 a kontaktné údaje oprávnenej osoby – meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Ciele IS IPKZ

IS IPKZ tvorí komplexný systém informovanosti o stave, priebehu a výsledkoch procesu IPKZ, ako aj bezprostredne súvisiacich aktivitách a zabezpečuje tak informačnú podporu pre výkon jednotlivých ustanovení zákona o IPKZ.
Zabezpečuje zároveň podmienky pre plnenie informačných povinností SR na medzinárodnej úrovni.
Informačný systém IPKZ, vzhľadom k jeho rozsahu, je priebežne budovaný a rozširovaný. 

Aký je prístup verejnosti k IS IPKZ?

V rámci IS IPKZ verejnosť má prístup k vybraným údajom o prevádzkovateľoch, prevádzkach a vydaných integrovaných povoleniach, informáciám poskytnutých každoročne prevádzkovateľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch monitorovania (Národný register znečisťovania) a informáciám o najlepších dostupných technikách pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhý prevádzok.
Register oprávnených osôb je prístupný verejnosti bez obmedzení.

Kontakty, konzultácie k IS IPKZ

Akékoľvek ďalšie informácie požadované z IS IPKZ, prípadne požiadavky na iné typy zostáv údajov, než ktoré umožňuje v súčasnosti prístup pre verejnosť, adresujte na pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia: Ing. Katarína Lišková (katarina.liskova@sazp.sk) a Ing. Blanka Kapustová, PhD. (blanka.kapustova@sazp.sk), tel. 048/4374161.