Preskočit na obsah

Činnosť štátnej správy v oblasti BAT

Pozvánka na III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

Dátum zverejnenia: 12. 11. 2018

Fórum sa uskutoční dňa 20. 11. 2018 a bude zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.
Viac informácií: Pozvánka, Program


Závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov

Dátum zverejnenia: 1. 7. 2016
Dňa 30. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  odvetvie výroby neželezných kovov.

Stiahnite si: Závery o BAT [SK],[EN]


Pripomienkovanie referenčného dokumentu pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP BREF)

Dátum zverejnenia: 1. 7. 2016
Dňa 20. októbra 2016 sa v Bruseli uskutoční 9. Zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude získanie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Large Combustion Plants (Veľké spaľovacie zariadenia) – LCP BREF.

Konečný návrh tohto dokumentu je k dispozícií  na webových stránkach EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf).

Európska komisia preto vyzýva všetkých členov Fóra na písomné predloženie pripomienok k predloženému návrhu LCP BREF.

Z toho dôvodu dávame výzvu odbornej verejnosti, ktorej sa daná problematika týka, na pripomienkovanie uvedeného dokumentu. Vaše pripomienky k návrhu uvedeného dokumentu je potrebné uviesť výhradne v tejto priloženej šablóne. Tento štruktúrovaný formát umožňuje presne určiť, ktorú časť dokumentu pripomienkujete, popis vašich pripomienok a vaše návrhy na niektoré zmeny ako aj ich zdôvodnenie.

Všetky pripomienky v požadovanej šablóne je potrebné zaslať na Centrum BAT SIŽP (bat.centrum@sizp.sk) najneskôr do 16. septembra 2016. Na pripomienky zaslané v inom formáte a po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok Centrum BAT SIŽP ako zástupca Slovenskej republiky vo Fóre zabezpečí ich odoslanie Európskej komisii a EIPPCB.


Informácia o zverejnení referenčného dokumentu Výroba panelov na báze dreva (kategória priemyselnej činnosti 6.1 c) podla prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ)

Dátum zverejnenia: 16. 2. 2016

Pripomienkovanie prvého návrhu Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s odpadom


Správa z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015

Prezentácie zo zasadnutia Fóra
BAT pre výrobu železa a ocele
(Ing. Eva Milistenferová, SIŽP, IŽP Košice)

Cementárne a vápenky
(Ing. Alžbeta Patúšová, SIŽP, IŽP Žilina)
 
Čo je to ten BAT?
Ing. Cyril Burda, SIŽP, ústredie)
 
IS IPKZ_BAT_BREF
(Ing. Katarína Lišková, SAŽP)
 
LCP BREF - veľké spaľovacie zariadenia
(Ing. Tomáš Lobpreis, PhD., Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel)
 
NTWG STS BREF
(Mgr. Michaela Ploszeková, predseda NTWG STS)
 
Príprava finálneho draftu WBP BREF - Wood Based Panels
(Ing. Ján Pranda, CSc., IKEA Industry Slovakia)
 
Proces výměny informací o BAT na evropské a národní úrovni
(Ing. Jan Slavík, Ph.D., MŽP ČR)
 
Skúsenosti s implementáciou záverov o BAT pre výrobu železa a ocele v USS Košice
(Ing. Miroslav Krištofík, U. S. Steel Košice)
 
Skúsenosti s uplatňovaním BAT v prevádzkach na výrobu koží a kožušín
(Ing. Marta Martinčeková, SIŽP, IŽP Žilina)
 
Skúsenosti z účasti chemického priemyslu na príprave a tvorbe BREF
(Ing. Mária Bučková ZCHFP SR)
 
Uplatňovanie EL odchylných od BAT-EL
(Ing. Zuzana Kocunová, MŽP SR)
 
WI BREF - spaľovanie odpadov
(Mgr. Martin Mihál, EKOS PLUS)
 
Závery o BAT Banská Bystrica
(Ing. Mária Petrová, SIŽP Banská Bystrica)
 
Zmeny zákona o IPKZ
(Ing. Katarína Jankovičová, MŽP SR)
 
Žiadosť o uplatnenie výnimky z BAT-AEL
(Ing. Alena Popovičová PhD., ARPenviro Team)


Pozvánka na 1. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

Dátum zverejnenia: 2. 6. 2015

Stiahnite si: Pozvánka, Prihláška, Program


Informácia o uskutočnenom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Dátum zverejnenia: 29. 6. 2015

Dňa 22. júna 2015 o 13,00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutočnilo 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
Na zasadnutí členovia TPS schválili vecnú náplň iniciačnej pozície Slovenskej republiky pre vstup do rokovaní o revízii predmetného BREF dokumentu.
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o členstvo v TPS kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/ipkz---integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania/cinnost-statnej-spravy-v-oblasti-bat
 
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php

 


Informácia o pripravovanom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Dátum zverejnenia: 11. 6. 2015

Dňa 22. júna 2015 o 13.00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutoční 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto zasadnutí alebo na činnosti TPS kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Stiahnite si: Pozvánka na pracovné stretnutie
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/ipkz---integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania/cinnost-statnej-spravy-v-oblasti-bat
 
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.phpInformácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu o spaľovaní odpadu (WI)

Dátum zverejnenia: 1. 6. 2015

Dňa 3. júna 2015 o 9:30 hod. sa v Bratislave, v priestoroch SIŽP na Jeséniovej ul. 17/B, uskutoční pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúceho sa spaľovania odpadu (BREF WI/Waste Incineration).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto stretnutí alebo na činnosti technickej pracovnej skupiny kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Stiahnite si: Pozvánka na pracovné stretnutie
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk).
 
Súvisiace články a informácie:


Informácia o uskutočnených stretnutiach národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel 

Dátum zverejnenia:  21. 4. 2015


Dňa 21. novembra 2014 sa na pôde Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) za účasti hlavného inšpektora integrovaného povoľovania a kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ing. Petra Šimurku a zástupcov jednotlivých relevantných prevádzkovateľov uskutočnilo ustanovujúce stretnutie národnej technickej pracovnej skupiny (NTPS) pre pripravovanú revíziu referenčného dokumentu o BAT Surface Treatment Using Organic Solvents - Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel (STS BREF).
Stretnutie dotknutých subjektov zvolala Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly. Národná technická pracovná skupina pre revíziu STS BREF v Slovenskej republike má za cieľ spracovanie „Initial Position“, stanoviska za SR ako aj pripomienok jej členov k revízii dokumentu STS BREF, k pripravovaným záverom o BAT, autorizáciu prekladu Záverov o BAT, ako aj nakoniec odborný preklad prijatého revidovaného dokumentu do slovenského jazyka.
V rámci ustanovujúceho zasadnutia prítomní členovia zvolili svojho predsedu a sekretára. Sekretárom sa stal Ing. Cyril Burda z SIŽP, útvar integrovaného povoľovania a kontroly (bat.centrum@sizp.sk).

Dňa 27. februára 2015 sa pôde Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) konalo druhé stretnutie Národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu referenčného dokumentu o BAT Surface Treatment Using Organic Solvents - Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel (STS BREF).
Hlavným cieľom stretnutia bolo informovanie o menovaní zástupcu za SR do Technical Working Group (TWG) pre revíziu STS BREF do Sevilly, dostupných informáciách o stave revízie z informačného systému EIPPCB - BATIS,  prediskutovanie návrhov postojov jednotlivých členov pracovnej skupiny k platnému (aktuálnemu) STS BREF, zadefinovanie základných požiadaviek na fungovanie NTPS pre revíziu STS BREF, ako aj odsúhlasenie postupu prípravy „Initial Position“ za SR.

Nasledujúce stretnutie NTPS pre revíziu STS BREF je plánované na koniec 2. štvrťroka 2015.

Zdroj: informácia BAT centra

Informácia o uskutočnenom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI

Dátum zverejnenia: 19. 3. 2015

Dňa 12. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch MŽP SR na Hanulovej ul. 5/d, uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie členov pracovných skupín pre revíziu referenčných dokumentov k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa spracovania odpadov a spaľovania odpadov (BREF WT/Waste Treatment Industries, BREF WI/Waste Incineration).
 
Po dohode s MŽP SR a SIŽP sa organizačne podujala zabezpečiť činnosť národných TPS Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.
 
Viac o predmetnom stretnutí, prezentácie odprednášané na spoločnom stretnutí oboch technických pracovných skupín (TPS), zloženie jednotlivých TPS, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), z ktorej iniciatívy boli predmetné TPS zriadené (http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/Vlastne_aktivity).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť v týchto technických pracovných skupinách kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk (kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda) alebo priamo ASPEK na adrese mail@aspek.sk (kontaktnou osobou je Ing. Michal Fabuš, generálny riaditeľ ASPEK-u).
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:


Aktivity ASPEK-u v procese revízií referenčných dokumentov pre BAT

Dátum zverejnenia: 19. 3. 2015

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách kladie prísne požiadavky na uplatňovanie limitných hodnôt emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT). Jedným z cieľov smernice, ktorá bola transponovaná do slovenskej legislatívy najmä zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aj výmena informácií so zainteresovanými stranami a vypracovanie, preskúmanie a podľa potreby aktualizovanie referenčných dokumentov pre najlepšie dostupné techniky (BAT).

Aktualizácia referenčných dokumentov o BAT, tzv. dokumentov BREF, dáva výnimočnú príležitosť všetkým dotknutým subjektom v rámci členských štátov EÚ zapojiť sa do procesu tvorby týchto referenčných dokumentov, ovplyvniť ich znenie a byť tak dôkladne pripravený na proces integrovaného povoľovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom odboru ochrany ovzdušia, odboru odpadového hospodárstva a Slovenská inšpekcia životného prostredia prostredníctvom svojho útvaru integrovaného povoľovania a kontroly a Centra BAT, spolu s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku vyzývajú odbornú verejnosť na spoluprácu v rámci technických pracovných skupín (TPS) pri revízii dokumentov BREF. TPS môžu poskytnúť príspevok za SR pre tzv. Sevillský proces, ktorého výsledkom budú záväzné závery o BAT (BAT Conclusions) schválené Európskou komisiou.

Po dohode s MŽP SR a SIŽP sa organizačne podujala zabezpečiť činnosť národných TPS pre spaľovanie odpadov, spracovanie odpadov a veľké spaľovacie zariadenia Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK).
 
Viac o stretnutiach TPS organizačne zabezpečovanými ASPEK-om, prezentácie odprednášané na zasadnutiach technických pracovných skupín, zloženie jednotlivých TPS, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke ASPEK-u, z ktorej iniciatívy boli predmetné TPS zriadené http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/Vlastne_aktivity.
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť v týchto technických pracovných skupinách kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk (kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda) alebo priamo ASPEK na adrese mail@aspek.sk (kontaktnou osobou je Ing. Michal Fabuš, generálny riaditeľ ASPEK-u).
 

Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:


Informácia o pripravovanom stretnutí národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Dátum zverejnenia: 24. 2. 2015

Dňa 27. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch Zväzu automobilového priemyslu na Bojnickej 3, uskutoční druhé pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
 
Členom predmetnej pracovnej skupiny je aj Centrum BAT v SIŽP. Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:


Informácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI

Dátum zverejnenia: 6. 2. 2015

Dňa 12. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch MŽP SR na Hanulovej ul. 5/d, uskutoční úvodné pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčných dokumentov k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa spracovania odpadov a spaľovania odpadov (BREF WT/Waste Treatment Industries, BREF WI/Waste Incineration).
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto stretnutí alebo na činnosti technickej pracovnej skupiny kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).

Súvisiace články a informácie:


Centrum BAT pri SIŽP informuje o najvýznamnejších aktivitách súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami na úrovni členských štátov EÚ a Európskej komisie v roku 2014

Dátum zverejnenia: 6. 2. 2015

Odbornej verejnosti ponúkame prehľad najvýznamnejších aktivít súvisiacich s tvorbou a uplatňovaním najlepších dostupných techník, ktoré sa odohrali na úrovni pracovných skupín Európskej komisie a členských štátov v roku 2014.
 
Publikácie v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. EÚ)

  • Dňa 4. 12. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Korigendum k Vykonávaciemu rozhodnutia Komisie 2014/687/EÚ z 26.9.2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board).
  • Dňa 1. 11. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/768/EÚ z 30. 10. 2014, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas), ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice o priemyselných emisiách.
  • Dňa 28. 10. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ z 9. 10. 2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas).
  • Dňa 30. 9. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/687/EÚ z 26. 9. 2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board).
  • Dňa 6. 5. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované oznámenie Komisie 2014/C 136/03 – Usmernenie Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Cieľom týchto pokynov je, aby členské štáty jednotne vykonávali zámer smernice pri podávaní východiskových správ. Tieto pokyny nie sú právne záväzným výkladom smernice o priemyselných emisiách. Tým je samotná smernica o priemyselných emisiách. Oficiálny výklad nad rámec smernice môže poskytnúť len Súdny dvor.
 
Aktivity a oznamy Európskej komisie
 
  • Dňa 4. 12. 2014 sa v Bruseli sa uskutočnilo 7. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k pracovnému návrhu revidovaného referenčného dokumentu o BAT Non-ferrous Metals Industries – Výroba neželezných kovov (NFM BREF) a pokračovala diskusia k dokumentu Stratégia revízie chemických BREF.
  • V dňoch 16. - 17. 10. 2014 sa na pôde Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti Nemecka v Berlíne uskutočnil workshop „Výmena informácií o BAT ako srdce smernice o priemyselných emisiách“, ktorý bol zameraný na kľúčové oblasti revízie a tvorby nových referenčných dokumentov o BAT, prácu technických pracovných skupín v Seville (sídlo Európskej kancelárie IPKZ) a Fóra pre výmenu informácií podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorý usporiadali Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre ŽP), Ministerstvo životného prostredia ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti Nemecka a Nemecká federálna agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt).
  • Dňa 24. 9. 2014 sa v Bruseli uskutočnilo 6. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k pracovnému návrhu referenčného dokumentu o BAT Wood-base Panels Production - Výroba dosiek na báze dreva (WBP BREF), čo je prvý nový referenčný dokument vypracovaný podľa smernice o priemyselných emisiách; Common Waste Water and Waste Treatment/Management Systems and in the Chemical Sector – Čistenie odpadových vôd a plynov/Manažérske systémy v chemickom sektore (CWW BREF) a začala sa diskusia k dokumentu Stratégia revízie chemických BREF.
  Aktivity zabezpečené v ČR
  • Útvar ÚIPK SIŽP sa zúčastnil na 15. zasadnutí Fóra pre výmenu informácií o BAT, ktoré sa konalo dňa 5.11.2014 na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR v Prahe. Na tomto fóre sa zišli odborníci zaoberajúci sa problematikou integrovanej prevencie z dotknutých štátnych orgánov Českej republiky (MPO ČR, MŽP ČR, MZ ČR, ČIŽP, KÚ) a Českej informačnej agentúry životného prostredia (CENIA), technických pracovných skupín, priemyselných zväzov a ďalších organizácií, ktorí referovali o aktuálnych problémoch týkajúcich sa BAT.
O činnosti Centra BAT zriadenom v SIŽP bude informovať Enviroportál, a to v rámci Sekcie integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, časť Činnosť štátnej správy v oblasti BAT.
 
Závery o BAT, ktoré EK vydáva ako záväzné rozhodnutia, sú umiestnené v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách v časti Závery o BAT.
 
Dokumenty BREFumiestnené a pravidelne aktualizované v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF, kde sú umiestňované aj rozpracované návrhy (drafty) jednotlivých BREF dokumentov.


Kontakt na Centrum BAT zriadenom v SIŽP

Dátum zverejnenia: 6.2. 2015

Prevádzkovateľom IPKZ prevádzok a inej odbornej verejnosti dávame do pozornosti adresu a kontakty na Centrum BAT, ktoré bolo oficiálne zriadené v rámci SIŽP, ústredia integrovanej prevencie a kontroly. 
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Adresa:
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Kontakty:
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
O činnosti Centra BAT zriadenom v SIŽP bude informovať Enviroportál, a to v rámci Sekcie integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, časť Činnosť štátnej správy v oblasti BAT.

 

Informácia o uskutočnenom stretnutí pracovnej skupiny pre povrchové úpravy (TPS Povrchové úpravy)

Dátum zverejnenia: 22. 11. 2014

Dňa 21. novembra 2014 sa v Bratislave, v priestoroch Zväzu automobilového priemyslu, uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre povrchové úpravy (TPS Povrchové úpravy).
Stretnutie zvolávala Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, ktorá predtým prostredníctvom správy uverejnenej na Enviroportáli informovala odbornú verejnosť o tomto plánovanom úvodnom pracovnom stretnutí TPS pre činnosť povrchových úprav. TPS bola zriadená pre práce súvisiace s pripravovanou revíziou referenčného dokumentu o BAT (BREF) s názvom Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel. Účastníci stretnutia sa dohodli na zriadení TPS, jej členení a fungovaní, ako aj na termíne najbližšieho stretnutia.
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk).
 
Súvisiace články a informácie:
http://www.enviroportal.sk
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php

Výzva na prihlásenie sa do pracovnej skupiny pre povrchové úpravy

Dátum zverejnenia: 10. 11. 2014

(TPS Povrchové úpravy)
 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, si cestou Ústredia dovoľuje informovať odbornú verejnosť o plánovanom úvodnom pracovnom stretnutí TPS pre činnosť povrchových úprav, ktorá bola zriadená pre práce súvisiace s pripravovanou revíziou referenčného dokumentu o BAT (BREF) s názvom Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel. Bližšie informácie o stretnutí TPS sú uvedené v pozvánke.
 

Zároveň útvar IPK SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na predmetnom pracovnom stretnutí, príp. v prípade záujmu o účasť na činnosti TPS Povrchové úpravy kontaktovali Ing. Cyrila Burdu, zodpovedného pracovníka pre BAT centrum v SIŽP na e-mailovej adrese cyril.burda@sizp.sk.
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).