Preskočit na obsah

Aktuality

Pripomienkovanie návrhu Tretej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR

Dátum zverejnenia: 26. 8. 2021

Verejnosti dávame do pozornosti prípravu Tretej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, o priebehu ktorej bude informovaná na stránkach www.enviroportal.sk. Správa bude pripravená k 4. zasadnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR a 7. zasadnutiu zmluvných strán Arhuského dohovoru, ktoré sa uskutočnia jedno po druhom v dňoch 18. – 21. októbra 2021 (Aarhus) a 21. – 22. októbra 2021 (PRTR) v Ženeve (Švajčiarsko).

Viac o Aarhuskom dohovore nájdete na adrese http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/.

Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) je súčasťou Aarhuského dohovoru a je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTR do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika pristúpila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (PRTR Focal Point) sú pracovníci rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia ( Ing. Blanka Kapustová, PhD., blanka.kapustova@sazp.sk) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (Ing. Daniela Ďurkovičová, daniela.durkovicova@shmu.sk).
Povinnosťou zmluvných strán je príprava národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR. Verejnosti dávame do pozornosti návrh tejto správy a uvítame jej pripomienky, návrhy, komentáre a postrehy, ktoré môže zaslať na e-mailovú adresu blanka.kapustova@sazp.sk, a to do 13. septembra 2021 vrátane.

Návrh Tretej národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR (pdf, 440 kB)

 

Zmena organizačnej štruktúry MŽP SR

Dátum zverejnenia: 10. 8. 2021

Na MŽP SR došlo k organizačným zmenám. Od 10. augusta 2021 je problematika IPKZ v kompetencii oddelenia integrovanej prevencie, ktoré spadá pod sekciu tvorby krajiny. Vedúcim oddelenia integrovanej prevencie je Ing. Cyril Burda (cyril.burda@enviro.gov.sk).

Výzva pre subjekty zainteresované do implementácie nariadenia o E-PRTR ...

Dátum zverejnenia: 28. 4. 2021
Dotazník: https://survey.alchemer.eu/s3/90320014/E-PRTR

Európska komisia vydala výzvu pre subjekty štátnej správy, prevádzkovateľov priemyselných podnikov, konzultačné a poradenské firmy, mimovládne organizácie a ostatných zainteresovaných k vyplneniu cieleného dotazníka pre subjekty zainteresované do implementácie nariadenia o E-PRTR, alebo užívajúce výstupy informačných systémov E-PRTR, alebo národného registra znečisťovania.

Európska komisia aktuálne posudzuje efektívnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/166 o E-PRTR. V rámci tejto revízie nariadenia o E-PRTR Európska komisia víta názory všetkých subjektov, ktoré sú zapojené či už do procesu implementácie samotného nariadenia o E-PRTR, alebo využívania údajov z E-PRTR, alebo slovenského národného registra znečisťovania.

Dotazník môže vyplniť ktorýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, inštitúcia, združenie, organizácia. Otázky na vyplnenie sa generujú zo základného súboru otázok podľa druhu inštitúcie/subjektu, ktorý si účastník dotazníka na začiatku zvolí.

Odpovede budú slúžiť EK ako cenný zdroj informácií zo všetkých členských štátov EÚ pre účely revízie nariadenia s cieľom zlepšiť a zefektívniť všetky procesy, ktoré prebiehajú v rámci implementácie tohto nariadenia.

Dotazník je prístupný v angličtine, on-line do 30. apríla 2021 vrátane.

 

Verejná konzultácia EK k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

Dátum zverejnenia: 9. 8. 2019
Dotazník: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en

Európska komisia začala v roku 2018 proces hodnotenia smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) vo vzťahu k životnému prostrediu, verejnosti a priemyslu. Aktuálne prebiehajú konzultácie okrem iného aj formou dotazníkového prieskumu pre odbornú (povoľujúce a kontrolné orgány, prevádzkovatelia, priemyselné zväzy, organizácie a pod.), ako aj širšiu verejnosť (mimovládne organizácie, občania).
Európska komisia víta akúkoľvek spätnú väzbu zo strany odbornej aj laickej verejnosti a vyzýva k distribuovaniu dotazníka medzi organizáciami a záujmovými stranami. EK vyhodnotí získané názory a návrhy a použije ich pre zhodnotenie stavu implementácie smernice o priemyselných emisiách a jej efektu na zvýšenie kvality životného prostredia. Konzultácia formou dotazníka je súčasťou širšieho procesu hodnotenia celej smernice o priemyselných emisiách z pohľadu efektívnosti a účinnosti, relevantnosti, spojitosti a pridanej hodnoty.
Predmetný dotazník je k dispozícii na hore uvedenom odkaze do 6. septembra 2019. Otázky dotazníka sú v angličtine, ale odpovede je možné uviesť aj v slovenčine. Pre vyplnenie dotazníka z dôvodu transparentnosti je nutné sa zaregistrovať.
 


Aktuálne informácie z MŽP SR k predĺženiu platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti IPKZ

Dátum zverejnenia: 12. 2. 2019
Úplné znenie: http://www.minzp.sk
 
Najbližší termín preskúšania pre získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IPKZ podľa § 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z. bude v priebehu mesiaca marca 2019, bližšie a aktuálne informácie sú na stránke MŽP SR.

Držitelia odbornej spôsobilosti s dátumom platnosti do 28. 2. 2019, do 13. 3. 2019 a do 28. 3. 2019 môžu do doby platnosti osvedčenia požiadať MŽP SR o predĺženie jeho platnosti.

Žiadosti zasielajte na adresu e-mailom na adresu jana.gustafikova@enviro.gov.sk alebo poštou na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Oddelenie integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


Informácia z MŽP SR o presune kompetencií v oblasti IPKZ

Dátum zverejnenia: 10. 1. 2018
Na MŽP SR došlo k organizačným zmenám. Od 1. januára 2019 kompetencie odboru integrovanej prevencie prešli na oddelenie integrovanej prevencie, ktoré spadá pod odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie. Poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru odpadového hospodárstva  a integrovanej prevencie (a vedúceho oddelenia integrovanej prevencie) je Ing. Peter Šimurka.


Oznámenie o zverejnení údajov za rok 2017 v Národnom registri znečisťovania

Dátum zverejnenia: 9. 1. 2018
Slovenský hydrometeorologický ústav oznamuje, že 14. 12. 2018 boli na stránke SHMÚ zverejnené aktuálne údaje za rok 2017 o vypúšťaní a prenosoch znečisťujúcich látok v zmysle zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Údaje za rok 2017 sú zverejnené na stránke http://nrz.shmu.sk.

Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Daniela Ďurkovičová, daniela.durkovicova@shmu.sk
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel. 02/59 415 291


Pozvánka na III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

Dátum zverejnenia: 12. 11. 2018

Fórum sa uskutoční dňa 20. 11. 2018 a bude zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.
Viac informácií: Pozvánka, Program


Európska komisia vydala nové vykonávacie rozhodnutie k podávaniu správ o vykonávaní smernice o priemyselných emisiách

Dátum zverejnenia: 24. 8. 2018

10. augusta 2018 vydala Európska komisia nové vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

Vykonávacím rozhodnutím sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií vzťahujúcich sa na obdobie od roku 2017, ktoré majú členské štáty sprístupňovať.

Uvedenú povinnosť bude za SR zabezpečovať aj v spolupráci s ďalšími organizáciami rezortu ŽP Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.
 
Stiahnite si:


Revízia referenčného dokumentu o BAT pre kováčne a zlievarne. Výzva na členstvo v technickej pracovnej skupine na národnej úrovni.

Dátum zverejnenia: 24. 8. 2018

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT kováčne a zlievarne (Smitheries and Foundries Industries – SF BREF).

Revidovaný dokument sa týka činností uvedených:

 • v prílohe I, kategórie činností uvedené v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách:
  2.3. Spracovanie železných kovov:
  b) prevádzka kováční s bucharmi, ktorých energia presahuje 50 kJ na jeden buchar, s tepelným výkonom presahujúcim 20 MW;
  2.4. Prevádzka zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň.
  2.5. Spracovanie neželezných kovov:
  b) tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzky zlievarne neželezných kovov, s taviacou kapacitou presahujúcou 4 tony za deň pri olove a kadmiu alebo 20 ton za deň pri ostatných kovoch;

ako aj

 • v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „Zoznam priemyselných činností“, kategórie priemyselných činností:
  2.3. Spracovanie železných kovov:
  b) prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno   kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW;
  2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
  2.5. Spracovanie neželezných kovov:
  b) tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenie väčšou ako 4 t za deň pre olove a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.

Na základe uvedeného Slovenská inšpekcia životného prostredia, BAT Centrum, vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine (TPS) „Kováčne a zlievárne“ k prihláseniu sa do tejto TPS v termíne do 28. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.
Stiahnite si: Revízia referenčného dokumentu...Oznam MŽP SR - žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Dátum zverejnenia: 21. 8. 2018

Odborne spôsobilá osoba, ktorá nadobudla osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia s časom platnosti do 19. septembra 2018, môže do tohto dátumu požiadať Ministerstvo životného prostredia odbor integrovanej prevencie o jeho predĺženie. Podľa odseku 10 § 2 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže MŽP SR predĺžiť platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov.

Vašu žiadosť môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Oznam je umiestnený na stránke MŽP SR: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/integrovana-prevencia-kontrola-znecistovania/Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty

Dátum zverejnenia: 15. 8. 2018

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhouses and Animal By-products Industries – SA BREF).
Revidovaný dokument sa týka činností uvedených:

 • v prílohe I, kategórie činností uvedených v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách:
  • 6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou spracovania zabitých zvierat presahujúcou 50 ton za deň
  • 6.5. Zneškodňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania presahujúcou 10 ton za deň;

ako aj

 • v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „Zoznam priemyselných činností“, kategórie priemyselných činností:
  • 6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň
  • 6.5. Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

Na základe uvedeného Slovenská inšpekcia životného prostredia, BAT Centrum, vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine (TPS) „Bitúnky“ k prihláseniu sa do tejto TPS v termíne do 14. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.

Stiahnite si: ListSpráva Komisie o pokroku pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok

Dátum zverejnenia: 9. 1. 2018

13. decembra 2017 vydala Európska komisia správu o pokroku pri vykonávaní nariadenia o Európskom registri uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR); správa obsahuje environmentálne informácie o emisiách z najväčších priemyselných zariadení prevádzkovaných na území Európy.

Zo správy vyberáme:
Register E-PRTR bol zriadený nariadením (ES) č. 166/2006[1], pričom v EÚ sa ním vykonáva Kyjevský protokol k Aarhuskému dohovoru o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok[2]. Vychádza pritom z existujúceho Európskeho registra emisií znečisťujúcich látok (EPER), ktorý bol zriadený v roku 2000.
Predmetné environmentálne informácie sa zverejňujú bezplatne na interaktívnej webovej lokalite[3], ktorú spravuje EEA. Od začiatku prijímania údajov od členských štátov EÚ v roku 2007 sa webová lokalita E-PRTR stala hlavným zdrojom informácií o ročných emisiách z hlavných priemyselných činností v Európe.
Údaje o kľúčových znečisťujúcich látkach, ktoré sa uchovávajú v E-PRTR, poskytujú prevádzkovatelia približne 30 000 priemyselných zariadení. Zahŕňajú 65 hospodárskych činností v hlavných priemyselných odvetviach[4] vymedzených v nariadení. Tieto priemyselné odvetvia sú úzko (hoci nie presne) zosúladené so zoznamom činností regulovaných smernicou o priemyselných emisiách[5].
Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení každoročne poskytujú informácie o množstve znečisťujúcich látok uvoľnených do ovzdušia, vody a pôdy spolu s prepravou odpadu a znečisťujúcich látok v odpadových vodách mimo lokality prevádzkovania zariadenia. Informácie a údaje môžu pochádzať z meraní, výpočtov alebo odhadov a zahŕňajú všetky uvoľnenia – úmyselné, náhodné, pravidelné alebo nepravidelné.
Údaje o emisiách sa týkajú 91 kľúčových znečisťujúcich látok vrátane ťažkých kovov, pesticídov, skleníkových plynov a dioxínov. S cieľom sústrediť sa na najväčšie zdroje emisií sa podávanie správ obmedzuje na zariadenia, v ktorých boli prekročené prahové hodnoty emisií (tieto prahové hodnoty sú určené v nariadení, nemajú nič spoločné s emisnými limitmi).
Nariadenie o E-PRTR vykonávajú všetky členské štáty EÚ. Keďže nariadenie má význam pre Európsky hospodársky priestor, vykonáva sa aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. K tomu treba pridať údaje, ktoré oznámili Švajčiarsko a Srbsko, čo znamená, že nariadenie zabezpečuje pre register E-PRTR ďalšiu pridanú hodnotu a dodatočné zemepisné pokrytie.
Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za posúdenie kvality predložených údajov a skutočnosti, či sú informácie poskytované jednotlivými zariadeniami dostatočne úplné, konzistentné a presné. Najkomplexnejšie sú oznamované údaje o emisiách do ovzdušia. Údajov o prenose odpadu a uvoľneniach do pôdy je pomerne málo.
Niekoľko členských štátov sa rozhodlo rozšíriť zoznam látok, ktoré majú prevádzkovatelia oznamovať, a znížiť prahové hodnoty oznamovania.
Problémy, s ktorými sa členské štáty stretli pri oznamovaní údajov do E-PRTR, sa najčastejšie týkajú informačných technológií a chýbajúcich znalostí prevádzkovateľov. Ako príčina ťažkostí sa zdôrazňuje aj nesúlad medzi E-PRTR a smernicou o priemyselných emisiách, najmä pokiaľ ide o činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom a skládkami odpadov.
V rámci svojho programu REFIT Komisia vyhodnotila nariadenie o E-PRTR, pričom posudzovala hlavné otázky týkajúce sa efektívnosti, účinnosti, súdržnosti, relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ.
 
Z pohľadu hodnotiacich kritérií vyplynulo nasledovné:

 • E-PRTR je účinným nástrojom, pretože zabezpečuje komplexný a podrobný súbor údajov o priemyselných emisiách. Zainteresované strany vo všeobecnosti oceňujú prínos E-PRTR v oblasti prístupu k informáciám o životnom prostredí. Úplnosť a kvalita údajov v E-PRTR je dobrá a postupom času sa zlepšuje. Pokiaľ ide o interpretáciu údajov, na oslovenie širšej verejnosti sú potrebné ďalšie vysvetľujúce informácie.

 • Hoci je register sám osebe konzistentný, vznikli isté obavy týkajúce sa súdržnosti E-PRTR s údajmi vykázanými v iných súvisiacich právnych predpisoch v oblasti životného prostredia, ako sú napríklad smernica o priemyselných emisiách alebo acquis o odpadoch.

 • E-PRTR je naďalej relevantný, pretože poskytuje podrobný a komplexný súbor údajov, ku ktorému má široká verejnosť ľahký prístup. Vďaka tomu E-PRTR výrazne prispieva k transparentnosti a účasti verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí.

 • E-PRTR predstavuje pridanú hodnotu nad rámec požiadaviek Kyjevského protokolu, a to zabezpečením dôsledného vykonávania tohto protokolu vo všetkých členských štátoch. Túto cezhraničnú konzistentnosť oceňujú používatelia E-PRTR, pretože zabezpečuje transparentnosť, pokiaľ ide o emisie znečisťujúcich látok z priemyselných činností, a tiež umožňuje porovnávanie medzi členskými štátmi.

Hodnotenie nariadenia E-PRTR bolo vykonané v čase, keď bol register funkčný približne desať rokov. Nebola identifikovaná jasná potreba výrazného zjednodušenia alebo rozsiahlejších zlepšení existujúceho nariadenia.
Ľahko prístupné a vysokokvalitné údaje dostupné na webovej lokalite E-PRTR poskytujú verejnosti informácie, ktoré výrazne zvyšujú možnosti verejnosti zapojiť sa do širšieho rozhodovania o životnom prostredí. Pre celý rad ďalších používateľov vrátane analytikov a tvorcov politík E-PRTR navyše zostáva hlavným referenčným bodom  a východiskom pre prácu s kľúčovými environmentálnymi faktami o významných priemyselných činnostiach.
Európska komisia sa domnieva, že nariadenie o E-PRTR sa vykonáva dobre. Aj napriek tomu samozrejme zostáva priestor na ďalšie zlepšovanie E-PRTR a Komisia aj identifikovala niekoľko oblastí, ktoré bude sledovať, najmä:

 • revízia existujúceho usmerňujúceho dokumentu pre vykonávanie E-PRTR na národnej úrovni s cieľom pomôcť členským štátom pri dôslednom vykonávaní,

 • lepšie zosúladenie oznamovacích povinností prostredníctvom ďalšieho využívania synergických účinkov so súvisiacimi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia,

 • zníženie administratívneho zaťaženia členských štátov a

 • preskúmanie možností dodatočných kontextových informácií s cieľom zefektívniť údaje v E-PRTR.

 Text celej správy Komisie v slovenčine nájdete tu.

 
[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0166&from=SK.
[2] Kyjevský protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia https://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/prtrtext.html.
[4] Energetika; výroba a spracovanie kovov; priemysel spracovania nerastov; chemický priemysel; odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadovými vodami; výroba a spracovanie papiera a dreva; intenzívna živočíšna výroba a akvakultúra; živočíšne a rastlinné výrobky z potravinárskeho a nápojového sektora; iné.
[5] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiáchhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1489681035236&uri=CELEX:32010L0075.Pozvánka na II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

Viac informácií: pozvánka, program
Dátum vystavenia: 29. 9. 2017


Upozornenie pre prevádzkovateľov IPKZ o povinnosti podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov - odber povrchovej a podzemnej vody

Viac informácií: Oznámenie
Dátum zverejnenia: 28. 4. 2017


Technická pracovná skupina k referenčnému dokumentu o BAT - WGC BREF

Viac informácií: Výzva na členstvo a pozvánka na zasadnutie
Dátum vystavenia: 28. 4. 2017


Zverejnenie českého prekladu referenčného dokumentu BREF REF

Dátum zverejnenia: 2. 03. 2017

Na webovej stránke Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bol publikovaný český preklad dokumentu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas -
Referenční dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu.


Závery o BAT pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

Dátum zverejnenia: 2. 03. 2017

Dňa 21. februára 2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  intenzívny chov hydiny a ošípaných
Stiahnite si: Závery o BAT [SK],[EN]


Pripomienkovanie návrhu Druhej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR

Dátum zverejnenia: 17. 01. 2017

Verejnosti dávame do pozornosti prípravu Druhej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, o priebehu ktorej bude informovaná na stránkach www.enviroportal.skwww.minzp.sk. Správa bude pripravená k 3. zasadnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR a 6. zasadnutiu zmluvných strán Arhuského dohovoru, ktoré sa uskutočnia jedno po druhom v dňoch 11. – 14. septembra 2017 (Aarhus) a 14. – 15. septembra 2017 (PRTR) v Budve (Čierna Hora).

Viac o Aarhuskom dohovore nájdete na príslušnej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/).

Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) je súčasťou Aarhuského dohovoru a je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTR do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika pristúpila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (PRTR Focal Point) sú pracovníci rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského hydrometeorologického ústavu, Ing. Blanka Kapustová, PhD. (blanka.kapustova@sazp.sk) a Ing. Daniela Ďurkovičová (daniela.durkovicova@shmu.sk).
Povinnosťou zmluvných strán je príprava národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR. Verejnosti dávame do pozornosti návrh tejto správy a uvítame jej pripomienky, návrhy, komentáre a postrehy, ktoré môže zaslať na e-mailovú adresu blanka.kapustova@sazp.sk, a to v termíne do 14. februára 2017 vrátane.

Návrh Druhej národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR nájdete tu na stiahnutie.


Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Dátum zverejnenia: 19. 09. 2016

Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016. Vyzývame záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IKPZ o zaslanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 4. októbra 2016 na e-mail jana.gustafikova@enviro.gov.sk a na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.


Závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov

Dátum zverejnenia: 1. 7. 2016

Dňa 30. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  odvetvie výroby neželezných kovov.


Stiahnite si: Závery o BAT [SK],[EN]


Pripomienkovanie referenčného dokumentu pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP BREF)

Dátum zverejnenia: 1. 7. 2016
Dňa 20. októbra 2016 sa v Bruseli uskutoční 9. Zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude získanie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Large Combustion Plants (Veľké spaľovacie zariadenia) – LCP BREF.

Konečný návrh tohto dokumentu je k dispozícií  na webových stránkach EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf).

Európska komisia preto vyzýva všetkých členov Fóra na písomné predloženie pripomienok k predloženému návrhu LCP BREF.

Z toho dôvodu dávame výzvu odbornej verejnosti, ktorej sa daná problematika týka, na pripomienkovanie uvedeného dokumentu. Vaše pripomienky k návrhu uvedeného dokumentu je potrebné uviesť výhradne v tejto priloženej šablóne. Tento štruktúrovaný formát umožňuje presne určiť, ktorú časť dokumentu pripomienkujete, popis vašich pripomienok a vaše návrhy na niektoré zmeny ako aj ich zdôvodnenie.

Všetky pripomienky v požadovanej šablóne je potrebné zaslať na Centrum BAT SIŽP (bat.centrum@sizp.sk) najneskôr do 16. septembra 2016. Na pripomienky zaslané v inom formáte a po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok Centrum BAT SIŽP ako zástupca Slovenskej republiky vo Fóre zabezpečí ich odoslanie Európskej komisii a EIPPCB.Vyšli nové závery o BAT

Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016
Dňa 9. júna 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu.
Stiahnite si: Závery o BAT [SK],[EN]


Vystavenie návrhu štvrtej Národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru v SR

Verejnosti dávame do pozornosti možnosť pripomienkovať štvrtú Národnú správu o implementácii Aarhuského dohovoru, ktorá bude predložená na 6. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru v roku 2017.

Priame informácie o možnosti pripomienkovať návrh správy a samotný text návrhu, ako aj viac informácií o Aarhuskom dohovore nájdete na príslušnej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/).

Dátum zverejnenia: 2. 6. 2016

Európska komisia sprístupnila verejnosti na stránkach CIRCABC hodnotenie a zhrnutie správ k implementácií smernice o priemyselných emisiách (IED) a smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC). Uvedené dokumenty sú k dispozícií v anglickom jazyku.

Dátum zverejnenia: 25. 4. 2016Informácia o zverejnení referenčného dokumentu Výroba panelov na báze dreva (kategória priemyselnej činnosti 6.1 c) podla prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ)

Dátum zverejnenia: 16. 2. 2016

Pripomienkovanie prvého návrhu Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s odpadom

Dátum zverejnenia: 11. 2. 2016
 

Vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum zverejnenia: 27. 1. 2016


V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o IPKZ

Dátum zverejnenia: 21. 10. 2015

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2015 okrem čl. I a II, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2016, čl. III stráca účinnosť 31. decembra 2015.
Stiahnite si: zákon č. 262/2015 Z. z.

Pozvánka na bezplatný seminár k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súvisiacim predpisom

Dátum zverejnenia: 16. 10. 2015
Stiahnite si: Program, Prihláška


Pozvánka na 1. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

Dátum zverejnenia: 2. 6. 2015
Stiahnite si: Pozvánka, Prihláška, Program 


Informácia o uskutočnenom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Dátum zverejnenia: 29. 6. 2015

Dňa 22. júna 2015 o 13,00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutočnilo 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
Na zasadnutí členovia TPS schválili vecnú náplň iniciačnej pozície Slovenskej republiky pre vstup do rokovaní o revízii predmetného BREF dokumentu.
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o členstvo v TPS kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/ipkz---integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania/cinnost-statnej-spravy-v-oblasti-bat
 
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.phpInformácia o pripravovanom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Dátum zverejnenia: 11. 6. 2015

Dňa 22. júna 2015 o 13.00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutoční 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto zasadnutí alebo na činnosti TPS kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Stiahnite si: Pozvánka na pracovné stretnutie
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/ipkz---integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania/cinnost-statnej-spravy-v-oblasti-bat
 
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php


Informácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu o spaľovaní odpadu (WI)

Dátum zverejnenia: 1. 6. 2015

Dňa 3. júna 2015 o 9:30 hod. sa v Bratislave, v priestoroch SIŽP na Jeséniovej ul. 17/B, uskutoční pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúceho sa spaľovania odpadu (BREF WI/Waste Incineration).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto stretnutí alebo na činnosti technickej pracovnej skupiny kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Stiahnite si: Pozvánka na pracovné stretnutie
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk).
 
Súvisiace články a informácie:Informácia o uskutočnenom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI

Dátum zverejnenia: 19. 3. 2015

Dňa 12. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch MŽP SR na Hanulovej ul. 5/d, uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie členov pracovných skupín pre revíziu referenčných dokumentov k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa spracovania odpadov a spaľovania odpadov (BREF WT/Waste Treatment Industries, BREF WI/Waste Incineration).
 
Po dohode s MŽP SR a SIŽP sa organizačne podujala zabezpečiť činnosť národných TPS Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.
 
Viac o predmetnom stretnutí, prezentácie odprednášané na spoločnom stretnutí oboch technických pracovných skupín (TPS), zloženie jednotlivých TPS, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), z ktorej iniciatívy boli predmetné TPS zriadené (http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/Vlastne_aktivity).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť v týchto technických pracovných skupinách kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk (kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda) alebo priamo ASPEK na adrese mail@aspek.sk (kontaktnou osobou je Ing. Michal Fabuš, generálny riaditeľ ASPEK-u).
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:

 

Aktivity ASPEK-u v procese revízií referenčných dokumentov pre BAT

Dátum zverejnenia: 19. 3. 2015

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách kladie prísne požiadavky na uplatňovanie limitných hodnôt emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT). Jedným z cieľov smernice, ktorá bola transponovaná do slovenskej legislatívy najmä zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aj výmena informácií so zainteresovanými stranami a vypracovanie, preskúmanie a podľa potreby aktualizovanie referenčných dokumentov pre najlepšie dostupné techniky (BAT).

Aktualizácia referenčných dokumentov o BAT, tzv. dokumentov BREF, dáva výnimočnú príležitosť všetkým dotknutým subjektom v rámci členských štátov EÚ zapojiť sa do procesu tvorby týchto referenčných dokumentov, ovplyvniť ich znenie a byť tak dôkladne pripravený na proces integrovaného povoľovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom odboru ochrany ovzdušia, odboru odpadového hospodárstva a Slovenská inšpekcia životného prostredia prostredníctvom svojho útvaru integrovaného povoľovania a kontroly a Centra BAT, spolu s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku vyzývajú odbornú verejnosť na spoluprácu v rámci technických pracovných skupín (TPS) pri revízii dokumentov BREF. TPS môžu poskytnúť príspevok za SR pre tzv. Sevillský proces, ktorého výsledkom budú záväzné závery o BAT (BAT Conclusions) schválené Európskou komisiou.

Po dohode s MŽP SR a SIŽP sa organizačne podujala zabezpečiť činnosť národných TPS pre spaľovanie odpadov, spracovanie odpadov a veľké spaľovacie zariadenia Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK).
 
Viac o stretnutiach TPS organizačne zabezpečovanými ASPEK-om, prezentácie odprednášané na zasadnutiach technických pracovných skupín, zloženie jednotlivých TPS, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke ASPEK-u, z ktorej iniciatívy boli predmetné TPS zriadené http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/Vlastne_aktivity.
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť v týchto technických pracovných skupinách kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk (kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda) alebo priamo ASPEK na adrese mail@aspek.sk (kontaktnou osobou je Ing. Michal Fabuš, generálny riaditeľ ASPEK-u).
 

Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:

 

Informácia pre odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovať novelu zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

 

Dátum zverejnenia: 19. 3. 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zverejnený 16. marca 2015 na Portáli právnych predpisov a predložený do medzirezortného pripomienkového konania.
 
Materiál na pripomienkovanie sa nachádza na stiahnutie alebo uloženie na tejto linke.
 
Termín ukončenia MPK je stanovený na 7. apríla 2015.


Informácia o pripravovanom stretnutí národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Dátum zverejnenia: 24. 2. 2015

Dňa 27. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch Zväzu automobilového priemyslu na Bojnickej 3, uskutoční druhé pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
 
Členom predmetnej pracovnej skupiny je aj Centrum BAT v SIŽP. Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 
Súvisiace články a informácie:


Informácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI

Dátum zverejnenia: 6. 2. 2015

Dňa 12. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch MŽP SR na Hanulovej ul. 5/d, uskutoční úvodné pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčných dokumentov k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa spracovania odpadov a spaľovania odpadov (BREF WT/Waste Treatment Industries, BREF WI/Waste Incineration).
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto stretnutí alebo na činnosti technickej pracovnej skupiny kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).

Súvisiace články a informácie:


Centrum BAT pri SIŽP informuje o najvýznamnejších aktivitách súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami na úrovni členských štátov EÚ a Európskej komisie v roku 2014

Dátum zverejnenia: 6. 2. 2015

Odbornej verejnosti ponúkame prehľad najvýznamnejších aktivít súvisiacich s tvorbou a uplatňovaním najlepších dostupných techník, ktoré sa odohrali na úrovni pracovných skupín Európskej komisie a členských štátov v roku 2014.
 
Publikácie v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. EÚ)

 • Dňa 4. 12. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Korigendum k Vykonávaciemu rozhodnutia Komisie 2014/687/EÚ z 26.9.2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board).
 • Dňa 1. 11. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/768/EÚ z 30. 10. 2014, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas), ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice o priemyselných emisiách.
 • Dňa 28. 10. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ z 9. 10. 2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas).
 • Dňa 30. 9. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/687/EÚ z 26. 9. 2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board).
 • Dňa 6. 5. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované oznámenie Komisie 2014/C 136/03 – Usmernenie Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Cieľom týchto pokynov je, aby členské štáty jednotne vykonávali zámer smernice pri podávaní východiskových správ. Tieto pokyny nie sú právne záväzným výkladom smernice o priemyselných emisiách. Tým je samotná smernica o priemyselných emisiách. Oficiálny výklad nad rámec smernice môže poskytnúť len Súdny dvor.

 
Aktivity a oznamy Európskej komisie
 

 • Dňa 4. 12. 2014 sa v Bruseli sa uskutočnilo 7. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k pracovnému návrhu revidovaného referenčného dokumentu o BAT Non-ferrous Metals Industries – Výroba neželezných kovov (NFM BREF) a pokračovala diskusia k dokumentu Stratégia revízie chemických BREF.
 • V dňoch 16. - 17. 10. 2014 sa na pôde Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti Nemecka v Berlíne uskutočnil workshop „Výmena informácií o BAT ako srdce smernice o priemyselných emisiách“, ktorý bol zameraný na kľúčové oblasti revízie a tvorby nových referenčných dokumentov o BAT, prácu technických pracovných skupín v Seville (sídlo Európskej kancelárie IPKZ) a Fóra pre výmenu informácií podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorý usporiadali Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre ŽP), Ministerstvo životného prostredia ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti Nemecka a Nemecká federálna agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt).
 • Dňa 24. 9. 2014 sa v Bruseli uskutočnilo 6. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k pracovnému návrhu referenčného dokumentu o BAT Wood-base Panels Production - Výroba dosiek na báze dreva (WBP BREF), čo je prvý nový referenčný dokument vypracovaný podľa smernice o priemyselných emisiách; Common Waste Water and Waste Treatment/Management Systems and in the Chemical Sector – Čistenie odpadových vôd a plynov/Manažérske systémy v chemickom sektore (CWW BREF) a začala sa diskusia k dokumentu Stratégia revízie chemických BREF.

  Aktivity zabezpečené v ČR

 • Útvar ÚIPK SIŽP sa zúčastnil na 15. zasadnutí Fóra pre výmenu informácií o BAT, ktoré sa konalo dňa 5.11.2014 na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR v Prahe. Na tomto fóre sa zišli odborníci zaoberajúci sa problematikou integrovanej prevencie z dotknutých štátnych orgánov Českej republiky (MPO ČR, MŽP ČR, MZ ČR, ČIŽP, KÚ) a Českej informačnej agentúry životného prostredia (CENIA), technických pracovných skupín, priemyselných zväzov a ďalších organizácií, ktorí referovali o aktuálnych problémoch týkajúcich sa BAT.

O činnosti Centra BAT zriadenom v SIŽP bude informovať Enviroportál, a to v rámci Sekcie integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, časť Činnosť štátnej správy v oblasti BAT.
 

 

Závery o BAT, ktoré EK vydáva ako záväzné rozhodnutia, sú umiestnené v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách v časti Závery o BAT.

 

Dokumenty BREFumiestnené a pravidelne aktualizované v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF, kde sú umiestňované aj rozpracované návrhy (drafty) jednotlivých BREF dokumentov.


Kontakt na Centrum BAT zriadenom v SIŽP

Dátum zverejnenia: 6.2. 2015

Prevádzkovateľom IPKZ prevádzok a inej odbornej verejnosti dávame do pozornosti adresu a kontakty na Centrum BAT, ktoré bolo oficiálne zriadené v rámci SIŽP, ústredia integrovanej prevencie a kontroly. 
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Adresa:
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Kontakty:
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk
 
O činnosti Centra BAT zriadenom v SIŽP bude informovať Enviroportál, a to v rámci Sekcie integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, časť Činnosť štátnej správy v oblasti BAT.
 

Výzva na prihlásenie sa do pracovnej skupiny pre povrchové úpravy

Dátum zverejnenia: 10. 11. 2014

(TPS Povrchové úpravy)
 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, si cestou Ústredia dovoľuje informovať odbornú verejnosť o plánovanom úvodnom pracovnom stretnutí TPS pre činnosť povrchových úprav, ktorá bola zriadená pre práce súvisiace s pripravovanou revíziou referenčného dokumentu o BAT (BREF) s názvom Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel. Bližšie informácie o stretnutí TPS sú uvedené v pozvánke.
 

Zároveň útvar IPK SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na predmetnom pracovnom stretnutí, príp. v prípade záujmu o účasť na činnosti TPS Povrchové úpravy kontaktovali Ing. Cyrila Burdu, zodpovedného pracovníka pre BAT centrum v SIŽP na e-mailovej adrese cyril.burda@sizp.sk.
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php,http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.php).
 

Správa o prispení priemyslu k emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd

Dátum zverejnenia: 15. 9. 2014

Európska komisia zverejnila výsledky štúdie o prispení priemyslu k emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd formou záverečnej správy, ktorá vyšla v júni 2014.
Zo záverov Správy vyberáme:
Výsledky štúdie naznačujú, že smernica o priemyselných emisiách (PE) je efektívnym nástrojom na reguláciu významného podielu celkových emisií vznikajúcich v Európe. Emisie znečisťujúcich látok pochádzajúce z činností zahrnutých v smernici o PE predstavujú pravdepodobne až 23 % celkových emisií do ovzdušia a 2 % celkových emisií do vôd.
Analýza je primárne postavená na údajoch za rok 2010, preto je pravdepodobné, že tieto podiely emisií budú v súčasnosti ešte vyššie, a to z dôvodov, že aj prevádzky IPKZ disponujúce výnimkami by mali byť už plne v súlade s požiadavkami IPKZ a smernice o PE. Mnohé požiadavky kladené na prevádzky a zariadenia ustanovené sektorovými smernicami sa tiež v praxi začali uplatňovať až po roku 2010.
Navyše, ohlasovanie údajov podľa nariadenia o E-PRTR (ktoré je považované za základ pre odhad emisií regulovaných smernicou o PE) majú svoje obmedzenia čiastočne v chýbajúcich údajoch, ako aj v stanovení prahových hodnôt, až po prekročení ktorých sa uplatňuje ohlasovanie údajov; čo znamená, že podiel emisií znečisťujúcich látok regulovaných smernicou o PE môže byť skutočne významne vyšší, ako naznačujú výsledky štúdie.
Výsledky ukazujú, že 60 % emisií do ovzdušia nepochádza z poľnohospodárstva; údaj prispôsobený na emisie zo zdrojov regulovaných smernicou o PE je 57 % (čiže takmer polovica emisií z poľnohospodárstva pochádza zo zdrojov regulovaných smernicou o PE).
S ohľadom na konkrétne znečisťujúce látky štúdia ukázala, že z emisií zo spaľovacích procesov je najregulovanejšou znečisťujúcou látkou SO2, nasledujú NOx, CO a PM10.
Výsledky štúdie tiež ukazujú, že domácnosti, lokálne vykurovanie, obchod a doprava sú významnejšími zdrojmi emisií do ovzdušia, než poľnohospodárstvo.
Štúdia zahŕňala členské štáty EÚ 27, okrem Chorvátska, ktoré v čase spracovanie štúdie nebolo členským štátom; údaje zahrnuté do štúdie boli o zdrojoch znečisťovania popísaných v rámci činností regulovaných smernicou o PE a inou legislatívou EÚ (napr. obchodovanie s emisnými kvótami, „dusičnanová“ smernica, smernica o čistení mestských odpadových vôd), tiež zdroje vykonávajúce činnosti, ktoré nie sú priamo regulované legislatívou EÚ, ale ovplyvňujú znečisťujúce látky, a ostatné antropogénne zdroje, ako sú doprava, domácnosti,  obchod.
Pre odhad množstiev a druhov emisií z týchto zdrojov boli použité informačné systémy a databázy E-PRTR, LRTAP, Waterbase a sektorové štúdie.
 Správa na stiahnutie: EN verzia


Verejnosti dávame do pozornosti oznámenie EK Usmernenie Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Toto usmernenie poskytuje informácie o zákonných ustanoveniach týkajúcich sa východiskovej správy a vzťahuje sa na nasledujúce prvky článku 22 smernice o priemyselných emisiách, ktorými by sa mala zaoberať východisková správa:

 • určenie, či je potrebné vypracovať východiskovú správu,
 • návrh východiskového prieskumu,
 • návrh stratégie odberu vzoriek,
 • vypracovanie východiskovej správy.
Dátum zverejnenia: 22. 5. 2014

Vystavenie Prvej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR

Dátum zverejnenia: 18. 12. 2013

Verejnosti dávame do pozornosti informáciu o Prvej národnej správe o implementácii Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, ktorá bola zaslaná sekretariátu Protokolu PRTR v OSN v Ženeve. O priebehu procesu spracovania správy bola verejnosť informovaná na stránkach www.enviroportal.sk, www.minzp.sk, www.shmu.sk a www.sazp.sk. Správa bude predložená na 5. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru, ktoré sa bude konať v holandskom Maastrichte (29. 6. – 4. 7.2014).

Viac o Aarhuskom dohovore a text Tretej implementačnej správy o Aarhuskom dohovore nájdete na príslušnej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/).

Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) je súčasťou Aarhuského dohovoru a je prvým medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTR do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika prístupila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008. Prvé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR MOP-1) sa konalo v Ženeve, v Paláci národov, v dňoch 20. - 22. 4. 2010.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (PRTR Focal Point) sú pracovníci rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského hydrometeorologického ústavu, Ing. Blanka Kapustová, PhD. (blanka.kapustova@sazp.sk) a Ing. Daniela Ďurkovičová (daniela.durkovicova@shmu.sk).
Prvá národná správa o implementácii ustanovení Protokolu PRTR na stiahnutie: slovenská verzia (, 316 kB) a anglická verzia (, 247 kB).

 

Pripomienkovanie návrhu Prvej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR

Dátum zverejnenia: 2. 8. 2013

Verejnosti dávame do pozornosti prípravu Prvej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, o priebehu ktorej bude informovaná na stránkach www.enviroportal.sk, www.minzp.sk, www.shmu.sk a www.sazp.sk. Správa bude pripravená k 5. zasadnutiu zmluvných strán Aarhuského dohovoru.
Viac o Aarhuskom dohovore nájdete na príslušnej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/).
Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) je súčasťou Aarhuského dohovoru a je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTR do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika pristúpila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008. Prvé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR MOP-1) sa konalo v Ženeve, v Paláci národov, v dňoch 20. - 22. 4. 2010.
Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (PRTR Focal Point) sú pracovníci rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského hydrometeorologického ústavu, Ing. Blanka Kapustová, PhD. (blanka.kapustova@sazp.sk) a Ing. Daniela Ďurkovičová (daniela.durkovicova@shmu.sk).
Povinnosťou zmluvných strán je príprava národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR. Verejnosti dávame do pozornosti návrh tejto správy a uvítame jej pripomienky, návrhy, komentáre a postrehy, ktoré môže zaslať na e-mailovú adresu blanka.kapustova@sazp.sk, a to v termíne do 5. septembra 2013 vrátane.
Návrh Prvej národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR nájdete tu  (, 207 kB) na stiahnutie.


MŽP SR vydalo 24. júna 2013 vyhlášku č. 183/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stiahnite si: , 43,9 kB

Európska komisia vydala Správu o preskúmaní vykonanom podľa článku 30 ods. 9 a článku 73 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách v súvislosti s emisiami z intenzívneho chovu hospodárskych zvierat a spaľovacích zariadení.
Dátum zverejnenia: 22. 5. 2013

Z textu Správy vyberáme:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (bežne označovaná ako „smernica IED“) bola prijatá 24. novembra 2010 po troch rokoch medziinštitucionálnych rokovaní o pôvodnom návrhu Komisie
Smernica IED je prepracovaním siedmich smerníc  týkajúcich sa priemyselných emisií do jednej súhrnnej smernice, účinnosť nadobudla 6. januára 2011 a ukladá  členským štátom, aby ju transponovali v lehote dvoch rokov. Plnú účinnosť nadobudne v najbližších rokoch, keď sa existujúce právne predpisy postupne zrušia a nahradia novými ustanoveniami.
V rámci preskúmania právnych predpisov o priemyselných emisiách, ktoré prebiehalo v rokoch 2005 – 2007 a viedlo k návrhu smernice IED, Komisia zistila, že emisie z určitých činností významne prispievajú k zne čisteniu životného prostredia, pričom nie sú dostatočne kontrolované v zmysle právnych predpisov EÚ. Podrobne preskúmala najmä niektoré druhy intenzívneho chovu hospodárskych zvierat a spaľovania palív v zariadeniach s príkonom do 50 MW s cieľom posúdiť,  či by takéto činnosti mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice IED. 
Komisia okrem toho prehodnotila limitné hodnoty emisií v celej EÚ stanovené v smernici o veľkých spaľovacích zariadeniach (VSZ) a zistila, že mnohé z týchto limitných hodnôt nepostačovali na zabezpečenie preberania techník BAT. Do návrhu smernice IED preto zahrnula zrevidované limitné hodnoty na ich zosúladenie s úrovňami emisií v súvislosti s BAT tak, ako sú definované v referenčnom dokumente o BAT (BREF) pre veľké spaľovacie zariadenia, ktorý bol prijatý v roku 2006.
Toto zladenie však nebolo možné pri niektorý ch špecifických druhoch spaľovacích zariadení, na ktoré sa daný referenčný dokument (BREF) nevzťahoval, prípadne na ktoré sa nedostatočne vzťahovali iné referenčné dokumenty BREF.
V bodoch 2.1 až 2.3 tejto správy sa uvádzajú podrobnejšie informácie o týchto konkrétnych preskúmaniach v súvislosti s pôvodným návrhom smernice IED predloženým Komisiou.
 
Zo záveru Správy vyberáme
V prípade intenzívneho chovu hospodárskych zvierat Komisia v súčasnosti nemá v úmysle navrhnúť zmeny prílohy I k smernici IED pre činnosti uvedené v bode 6.6 (intenzívny chov hydiny alebo ošípaných) ani zahrnúť dobytkárske poľnohospodárske podniky, keďže tieto zmeny by znamenali pomerne obmedzené prínosy pre životné prostredie, pričom by mohli zaťažiť veľký počet poľnohospodárskych podnikov znač nými nákladmi v súvislosti s administratívou a dodržiavaním súladu s predpismi.
V prípade spaľovania palív v zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 50 MW sa preukázal jasný potenciál nákladovo efektívneho zníženia emisií do ovzdušia a nasledujúcim krokom bude ďalšie vyhodnotenie alternatív možných regulačných opatrení v rámci posúdenia vplyvov, ktoré podporí prebiehajúce preskúmanie tematickej stratégie o zne čistení ovzdušia. 
V prípade veľkých spaľovacích zariadení uvedených v článku 30 ods. 9 smernice IED sa Komisia domnieva, že v  tejto fáze nie je potrebné meniť existujúce limitné hodnoty emisií v celej EÚ ani vytvárať nové, ke ďže príslušné závery o BAT sa budú aj naďalej zverejňovať a začleňovať do prevádzkových povolení pre zariadenia v rámci ich postupného aktualizovania.
 
Správa na stiahnutie: SK, EN
 
Závery o BAT
Dátum zverejnenia: 17. 4. 2013

Boli vystavené vykonávacie rozhodnutia Európskej komisie č. 2013/84/EÚ a č. 2013/163/EÚ.
 

Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri vykonávaní nariadenia č. 166/2006 o   zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR)

Dátum zverejnenia: 17. 4. 2013

Európska komisia vydala v apríli 2010 Správu o pokroku pri vykonávaní nariadenia (ES) 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) ( 207 kB). Podľa tohto nariadenia bola Európska komisia (EK) povinná preskúmať správy členských štátov predložené prostredníctvom E-PRTR a posúdiť poznatky a skúsenosti získané počas prvých troch rokov fungovania registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok. Nariadenie o E-PRTR vykonali všetky členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Srbsko.
 
Zo záverov správy vyberáme

 • Register E-PRTR poskytuje on-line prístup k údajom, ktoré nahlásilo približne 29 000 prevádzkarní, v ktorých sa vykonáva 65 priemyselných činností a poskytuje informácie týkajúce sa množstva znečisťujúcich látok uvoľnených do ovzdušia, vody a pôdy a o množstvách prenosu odpadov a znečisťujúcich látok mimo lokalitu prevádzkarne do ovzdušia, vody alebo pôdy, a to v prípade vybraných 91 znečisťujúcich látok.
 • Internetové stránky registra E-PRTR sú často vyhľadávané rôznymi užívateľmi ako spoľahlivý zdroj údajov o emisiách (priemerne 590 návštevníkov denne), ale pre zvýšenie povedomia sa stále dá urobiť viac.
 • Je nevyhnutné, aby členské štáty aj naďalej zlepšovali zabezpečenie predbežnej kvality oznamovaných údajov; ukázalo sa, že automatický nástroj na validáciu údajov a možnosť opätovného predloženia údajov sú pre členské štáty veľmi užitočné.
 • Metodický dokument na vykonávanie rozhodnutia o E-PRTR, ktorý EK zverejnila v roku 2006 je považovaný všeobecne za veľmi užitočný nástroj; revízia tohto dokumentu by však mohla napomôcť objasneniu stále nevyriešených otázok.
 • Počas obdobia 2007 – 2009 členské štáty oznámili údaje v uspokojivej miere. Údaje oznámené do E-PRTR sa líšia v úplnosti, a to od konzistentných údajov o uvoľňovaní do ovzdušia, cez menej obsiahle výkazy o uvoľňovaní do vody a prenose odpadu, až po skôr nedostatočné výkazy o uvoľňovaní do pôdy. Takéto problémy môžu brániť možnému využívaniu údajov z registra zo strany širokej verejnosti a vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ, ak aj plneniu ďalších medzinárodných záväzkov a záväzkov EÚ týkajúcich sa oznamovania.
 • EK preskúma metodický dokument; bude obsahovať podrobnejšie definície (napr. čo sa týka uvoľňovania do pôdy a priesakov).
 • Očakáva sa, že členské štáty vyvinú väčšie úsilie na zabezpečenie kvality poskytovaných údajov. Prevádzkovatelia prevádzkarní sú povinní poskytnúť kvalitné údaje a príslušné orgány sú povinné túto kvalitu posúdiť. Členské štáty by sa na účely neskorších korekcií, namiesto vlastných kontrol kvality, nemali spoliehať na neformálne preskúmanie Európskou environmentálnou agentúrou.. V prípade potreby sa bude zodpovednosť vynucovať podľa postupov pri porušení predpisov. Ako sa bude zodpovednosť na zabezpečenie kvality údajov postupne prenášať na členské štáty, tak sa bude na úrovni EÚ obmedzovať systematické preskúmavanie údajov z jednotlivých štátov.

EK konštatuje, že vykonávanie nariadenia o E-PRTR (v hodnotenom období) bolo pomerne úspešné. Členské štáty svoje záväzky rýchlo akceptovali, takže zbieranie údajov, ich posúdenie a predloženie EK je vo väčšine prípadov dokončené a prebieha spoľahlivo. Stále je tu však potreba a priestor pre nutné zlepšenia.


Zákon o IPKZ

Dátum zverejnenia: 28. 2. 2013

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne platnosť 15. marca 2013.
Stiahnite si: zákon č. 39/2013 Z. z. (pdf, 196 kB)


Oznam pre užívateľov IS IPKZ

Dátum zverejnenia: 9. 1. 2013

Pracovisko IPKZ pri SAŽP informuje užívateľov IS IPKZ, ktorí sa v tomto období pokúšajú pracovať s BREF dokumentmi v Registri najlepších dostupných techník, že prípadná neaktuálnosť alebo nefunkčnosť liniek na stiahnutie alebo uloženie dokumentov je v dôsledku presúvania obsahu serveru Európskej komisie na iný server.
V prípade potreby akejkoľvek informácie o IPKZ, ku ktorej sa z tohto dôvodu užívatelia nevedia dostať, môžu kontaktovať priamo pracovisko IPKZ (ipkz-bb@sazp.sk, katarina.liskova@sazp.sk, blanka.kapustova@sazp.sk), ktoré sa pokúsi zabezpečiť informáciu inou cestou.
 

Blíži sa termín transpozície európskej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania)

Dátum zverejnenia: 17. 12. 2012

Pre členské štáty EÚ platí, že smernicu 2010/75/EÚ musia implementovať do národnej legislatívy najneskôr do 7. januára 2013. MŽP SR pripravilo návrh nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ), ktorý je implementáciou väčšiny ustanovení európskej smernice. Niektoré ustanovenia tejto smernice sú alebo budú implementované novelami iných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, tzv. zložkových právnych predpisov. Nový zákon o IPKZ nahradí v súčasnosti platný zákon NR SR č. 245/2003 Z. z.


Viac informácií: legislatíva SR v oblasti IPKZlegislatíva EÚ v oblasti IPKZ a priemyselných emisií