Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Aktuality

Pripomienkovanie návrhu Tretej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR

Dátum zverejnenia: 26. 8. 2021

Verejnosti dávame do pozornosti prípravu Tretej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, o priebehu ktorej bude informovaná na stránkach www.enviroportal.sk. Správa bude pripravená k 4. zasadnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR a 7. zasadnutiu zmluvných strán Arhuského dohovoru, ktoré sa uskutočnia jedno po druhom v dňoch 18. – 21. októbra 2021 (Aarhus) a 21. – 22. októbra 2021 (PRTR) v Ženeve (Švajčiarsko).

Viac o Aarhuskom dohovore nájdete na adrese http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/.

Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) je súčasťou Aarhuského dohovoru a je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTR do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika pristúpila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (PRTR Focal Point) sú pracovníci rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia ( Ing. Blanka Kapustová, PhD., blanka.kapustova@sazp.sk) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (Ing. Daniela Ďurkovičová, daniela.durkovicova@shmu.sk).
Povinnosťou zmluvných strán je príprava národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR. Verejnosti dávame do pozornosti návrh tejto správy a uvítame jej pripomienky, návrhy, komentáre a postrehy, ktoré môže zaslať na e-mailovú adresu blanka.kapustova@sazp.sk, a to do 13. septembra 2021 vrátane.

Návrh Tretej národnej správy o implementácii ustanovení Protokolu PRTR (pdf, 440 kB)

 

Zmena organizačnej štruktúry MŽP SR

Dátum zverejnenia: 10. 8. 2021

Na MŽP SR došlo k organizačným zmenám. Od 10. augusta 2021 je problematika IPKZ v kompetencii oddelenia integrovanej prevencie, ktoré spadá pod sekciu tvorby krajiny. Vedúcim oddelenia integrovanej prevencie je Ing. Cyril Burda (cyril.burda@enviro.gov.sk).

Výzva pre subjekty zainteresované do implementácie nariadenia o E-PRTR ...

Dátum zverejnenia: 28. 4. 2021
Dotazník: https://survey.alchemer.eu/s3/90320014/E-PRTR

Európska komisia vydala výzvu pre subjekty štátnej správy, prevádzkovateľov priemyselných podnikov, konzultačné a poradenské firmy, mimovládne organizácie a ostatných zainteresovaných k vyplneniu cieleného dotazníka pre subjekty zainteresované do implementácie nariadenia o E-PRTR, alebo užívajúce výstupy informačných systémov E-PRTR, alebo národného registra znečisťovania.

Európska komisia aktuálne posudzuje efektívnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/166 o E-PRTR. V rámci tejto revízie nariadenia o E-PRTR Európska komisia víta názory všetkých subjektov, ktoré sú zapojené či už do procesu implementácie samotného nariadenia o E-PRTR, alebo využívania údajov z E-PRTR, alebo slovenského národného registra znečisťovania.

Dotazník môže vyplniť ktorýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, inštitúcia, združenie, organizácia. Otázky na vyplnenie sa generujú zo základného súboru otázok podľa druhu inštitúcie/subjektu, ktorý si účastník dotazníka na začiatku zvolí.

Odpovede budú slúžiť EK ako cenný zdroj informácií zo všetkých členských štátov EÚ pre účely revízie nariadenia s cieľom zlepšiť a zefektívniť všetky procesy, ktoré prebiehajú v rámci implementácie tohto nariadenia.

Dotazník je prístupný v angličtine, on-line do 30. apríla 2021 vrátane.