Všeobecný viacjazyčný environmentálny tezaurus

OnLine slovník Európskej environmentálnej agentúry (EEA) bol vypracovaný za účelom zosúladenia terminológie v oblasti životného prostredia. Prekonáva jazykové bariéry a uľahčuje vyhľadávanie informácií o životnom prostredí.

Internetová OnLine aplikácia GEMET (General multilingual environmental thesaurus) obsahuje viac než 1120 anglických výrazov z oblasti životného prostredia. Ku každému výrazu je priradená jeho definícia, zdroj definície, synonymá a preklad do 23 jazykov Európy vrátane slovenčiny. Výrazy sú preložené prekladateľským centrom pre členské štáty Európskej únie a odsúhlasené národnými ohniskovými bodmi EEA. Slovník je pravidelne aktualizovaný a revidovaný.

Vstup: GEMET OnLine

Príklad použitia slovníka pre anglický výraz landfill

Definícia: A waste disposal site for the deposit of the waste onto or into land (i.e. underground).
Zdroj definície: Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

Jazyk Preklad: LANDFILL
Bulgarian
Czech skládka, zavážka
Danish losseplads
Dutch (met grond toegedekte) afvalstortplaats
English landfill
Estonian prügila
Finnish kaatopaikka, täyttömaa
French décharge
German Deponie
Greek
Hungarian {WAS} hulladéklerakás; szeméttelep, melyen a hulladékot hosszú távon a föld felszíne alatt tárolják
Icelandic
Italian discarica
Latvian
Lithuanian
Norwegain          fyllplass
Polish
Portuguese aterro
Romanian
Slovak skládka
Slovenian odlagališče
Spanish vertedero
Swedish avfallsdeponering; avfallstipp