Preskočit na obsah

Ekonomické nástroje

 
Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.
 
Poplatky za znečisťovanie životného prostredia, prípadne jeho zložiek, a za hospodárske využívanie prírodných zdrojov platia fyzické a právnické osoby dane, poplatky, odvody a ďalšie platby, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (zákon 17/1992 Zb. o životnom prostredí, § 31 v znení zákona č. 332/2007 Z. z.).
 
Osobitné predpisy uvádzajú podmienky, podľa ktorých môžu byť právnické alebo fyzické osoby chrániace ŽP alebo využívajúce prírodné zdroje v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, zvýhodnené úpravami daní a odvodov alebo poskytovaním úverov a dotácií.

Ekonomické nástroje sú chápané ako jedna z možností podporujúca pozitívne zmeny v oblasti ochrany ŽP a riadenia prírodných zdrojov. Environmentálna účinnosť ich uplatňovania spočíva v znížení negatívnych vplyvov na ŽP a redukcii environmentálnych škôd, pričom plnia funkciu:

 • kompenzačnú (odškodnenie možného poškodenia ŽP),
 • fiškálnu (príjmy do štátneho rozpočtu, ktoré sú použité k financovaniu činností zabezpečujúcich ochranu ŽP),
 • stimulačnú (podpora realizácie určitého cieľa),
 • redistribučnú (presmerovanie možných dopadov na rôzne subjekty) a
 • komparatívnu (zaznamenávanie vyrovnania rôznych ekonomických podmienok znečisťovateľov).

Ekonomické nástroje tvoria dôležitú súčasť slovenskej environmentálnej politiky, pričom k nim patria dane, poplatky, odvody a úhrady. Uplatňujú sa v dvoch hlavných skupinách platieb a to platby za znečisťovanie životného prostredia a platby za využívanie prírodných zdrojov.


Platby za znečisťovanie ŽP:
 • znečisťovanie ovzdušia,
 • poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd,
 • poplatky za ukladanie odpadov.

Platby za využívanie prírodných zdrojov:
 • poplatky za odber podzemnej vody,
 • poplatky za odber povrchovej vody,
 • poplatky za odber vody z verejných vodovodov,
 • odvody za záber poľnohospodárskej pôdy,
 • odvody za záber lesnej pôdy,
 • úhrady za prieskumné územia,
 • úhrady za dobývacie priestory,
 • úhrady za vydobyté nerasty,
 • úhrady za ukladanie plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch a
 • platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu tokov.

Organizácia pre hospodársku pomoc a rozvoj (OECD) a Európska environmentálna agentúra (EEA) prevádzkujú databázu ekonomických nástrojov používaných pri realizácii politiky životného prostredia a hospodárenia s prírodnými zdrojmi (napr. environmentálne dane, vývoj daňových sadzieb, daňové sadzby z motorových vozidiel - CO2, príjmy z daní súvisiace so životným prostredím).
 
Databáza obsahuje kompletné informácie o ekonomických nástrojoch v členení na poplatky ochrany životného prostredí, ekologické dane, podpory ochrany životného prostredia a dobrovoľné nástroje v oblasti ochrany životného prostredia a depozitné refundačné systémy.

V nariadení EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, čl. 3, ods. 1, pís. b) sa uvádza, že environmentálne ekonomické účty sa budú zostavovať i podľa modulu na dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti, ktorý je stanovený v prílohe II. V uvedenej prílohe sa uvádza, že dane súvisiace so životným prostredím majú rovnaké systémové hranice ako ESÚ 95 a pozostávajú z povinných, nekompenzovaných platieb v peňažnej hotovosti alebo v naturáliách, ktoré vyberá štátna správa alebo inštitúcie Únie. Členské štáty budú podľa uvedeného nariadenia vypracovávať štatistku daní súvisiacich so životným prostredím podľa týchto charakteristík:

 • dane z energie,
 • dane z dopravy,
 • dane za znečistenie a
 • dane zo zdrojov.

Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 538/2014 z 16. 4. 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, sa európske environmentálne ekonomické účty doplnili o:

 • účty výdavkov na ochranu životného prostredia,
 • účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb a
 • účty fyzických tokov energie.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 13. 3. 2020