Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

ktorí zabezpečujú vypracovanie dokumentácií pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, k plneniu niektorých povinností podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") vydáva toto usmernenie v súvislosti so spresnením postupov pri zabezpečení povinností vyplývajúcich pre obstarávateľov podľa § 5 odsek 1) a § 9 odsek 5), ako aj pre navrhovateľov podľa § 22 odsek 1) a § 31 odsek 3) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov") a § 13 odsek 1a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obstarávateľ a navrhovateľ v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie zabezpečujú úlohy, ktoré im vyplývajú z požiadaviek zákona o posudzovaní vplyvov. Jedna z úloh podľa hore vymenovaných §§ zákona o posudzovaní vplyvov je predkladať dokumentáciu pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie príslušnému orgánu na elektronickom nosiči dát, písomne, alebo elektronicky. Ide o nasledujúce dokumentácie:

  • oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (SEA),
  • správa o hodnotení strategického dokumentu (SEA),
  • návrh strategického dokumentu (SEA),
  • zámer (EIA),
  • správa o hodnotení (EIA),
  • oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (EIA).
Príslušný orgán podľa povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o posudzovaní vplyvov bez zbytočného odkladu zverejní dokumentácie na internetovej stránke ministerstva. Verejná správa, pod ktorú spadajú aj príslušné orgány podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pri zverejňovaní informácií na webovom sídle ministerstva musí dodržiavať štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktoré sú dané výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  Prostredníctvom zvolených štandardov sa zabezpečuje čitateľnosť elektronických dokumentov.

V rámci zabezpečenia zverejnenia informácií bez zbytočného odkladu, obstarávateľom a navrhovateľom odporúčame doručiť príslušnému orgánu požadované dokumentácie v štandardoch podľa výnosu na elektronickom nosiči dát alebo elektronicky.