Preskočit na obsah

Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

ktorí zabezpečujú vypracovanie dokumentácií pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, k plneniu niektorých povinností podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len ,,ministerstvo") vydáva toto usmernenie v súvislosti so spresnením postupov pri zabezpečení povinností vyplývajúcich pre obstarávateľov podľa § 5 odsek 1) a § 9 odsek 5), ako aj pre navrhovateľov podľa § 22 odsek 1) a § 31 odsek 3) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o posudzovaní vplyvov") a § 13 odsek 1a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obstarávateľ a navrhovateľ v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie zabezpečujú úlohy, ktoré im vyplývajú z požiadaviek zákona o posudzovaní vplyvov. Jedna z úloh podľa hore vymenovaných §§ zákona o posudzovaní vplyvov je predkladať dokumentáciu pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie príslušnému orgánu na elektronickom nosiči dát, písomne alebo elektronicky. Ide o nasledujúce dokumentácie:

  • oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (SEA),
  • správa o hodnotení strategického dokumentu (SEA),
  • návrh strategického dokumentu (SEA),
  • zámer (EIA),
  • správa o hodnotení (EIA),
  • oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (EIA).
Príslušný orgán podľa povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bez zbytočného odkladu zverejní dokumentácie na internetovej stránke MŽP SR. Verejná správa, pod ktorú spadajú aj príslušné orgány podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri zverejňovaní informácií na webovom sídle MŽP SR musí dodržiavať štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktoré sú dané vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (.pdf, 1 MB). Prostredníctvom zvolených štandardov sa zabezpečuje čitateľnosť elektronických dokumentov.

V rámci zabezpečenia zverejnenia informácií bez zbytočného odkladu, obstarávateľom a navrhovateľom odporúčame doručiť príslušnému orgánu požadované dokumentácie v štandardoch podľa výnosu na elektronickom nosiči dát alebo elektronicky.