Preskočit na obsah

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

English

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Vychádza z nasledovných princípov:

  • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
  • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
  • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
  • variantné riešenia,
  • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti.

V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z dôvodu zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s právom Európskej únie bol v roku 2000 prijatý zákon č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zákone bol podrobne upravený proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podstatne jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov (Strategic Environmental Assessement v medzinárodnej skratke "SEA").

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudzovanie strategických dokumentov a  posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne. K zákonu vydaná vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., upravuje podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Potreba prijatia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplynula zo skutočnosti, že Európska únia v poslednom období prijala ďalšie smernice týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie a to:

Ďalším dôvodom na vypracovanie a prijatie nového zákona v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bola skutočnosť, že Slovenská republika v decembri 2003 podpísala Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení a našou povinnosťou bolo vytvoriť legislatívne podmienky pre jeho uplatňovanie.

Posledným dôvodom vypracovania nového zákona v oblasti posudzovania je vytvorenie podmienok pre pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Táto povinnosť vyplýva i z uznesenia vlády SR č. 637/2003.

V novom zákone sú tiež zohľadnené praktické skúsenosti z desaťročného uplatňovania zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná a ku ktorým uvažuje v krátkej dobe pristúpiť. Prijatie zákona nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho uplatňovanie je tiež základnou podmienkou pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.