Preskočit na obsah

Dôležité pojmy

Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

 • je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

Závažná priemyselná havária (ZPH)

 • je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku, vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí,  životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

Nebezpečná látka (NL)

 • je látka alebo zmes uvedená v prvej časti prílohy č. 1 alebo v druhej časti prílohy č. 1, a to vo forme suroviny, výrobku, vedľajšieho produktu, rezídua alebo medziproduktu.

Prítomnosť nebezpečnej látky

 • je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene domnievať, že by mohla vzniknúť ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1.

Nebezpečnosť

 • je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálny stav s potenciálom poškodiť zdravie ľudí a životné prostredie.

Nebezpečenstvo

 • je fyzická alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Riziko

 • je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

Domino efekt

 • je možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenia jej následkov v dôsledku  vzájomnej blízkosti zariadení, podnikov alebo skupiny podnikov a umiestnenia nebezpečných látok.

Zariadenie

 • je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo technologická jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú, spracúvajú, používajú, alebo uskladňujú nebezpečné látky; zahŕňa vybavenie, štruktúry, potrubia, stroje, nástroje, podnikové koľajové systémy, železničné vlečky, doky, vykladacie rampy a nakladacie rampy a plošiny slúžiace zariadeniu, hadice, sklady alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty potrebné na prevádzku zariadenia.

Podnik

 • je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do kategórie A alebo kategórie B.

Podnik kategórie A

 • je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v druhom stĺpci prvej časti alebo v druhom stĺpci druhej časti  prílohy č. 1 k zákonu o prevencii havárií, ale v množstvách menších, ako sú prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1 k zákonu o prevencii havárií , alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie A stane na základe použitia súčtového pravidla.

Podnik kategórie B

 • je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1 k zákonu o prevencii havárií, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie B stane  na základe použitia súčtového pravidla.

Susediaci podnik

 • je podnik s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok alebo bez ich prítomnosti, ktorý sa nachádza v takej blízkosti podniku, že dochádza k zvýšeniu rizika závažnej priemyselnej havárie alebo k zhoršeniu jej následkov.

Nový podnik

 1. podnik, ktorý je uvedený do prevádzky alebo ktorého stavba sa uskutoční po 31. júli 2015 alebo

 2. podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B, alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A, v dôsledku zmien týkajúcich sa jeho zariadení alebo činností, ktoré majú za následok zmenu v zozname nebezpečných látok prítomných v podniku.

Existujúci podnik

 • je podnik, uvedený do prevádzky do 31. júla 2015, na ktorý sa vzťahoval doterajší predpis, a na ktorý sa vzťahuje tento zákon bez zmeny zaradenia ako na podnik kategórie A alebo podnik kategórie B.

Iný podnik

 • je podnik kategórie A alebo kategórie B, ktorý sa ním stane po 31. júli 2015, uvedený do prevádzky pred 1. augustom 2015 alebo podnik kategórie A, ktorý sa stane podnikom kategórie B alebo podnik kategórie B, ktorý sa stane podnikom kategórie A v dôsledku iných dôvodov ako sú uvedené v definícii existujúceho podniku.

Prevádzkovateľ

 • je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu (zákon č. 7/2005 Z. z.) prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

Oznámenie

 • je dokument, ktorý je povinný predložiť prevádzkovateľ podniku okresnému úradu v sídle kraja, ak množstvá nebezpečných látok v podniku sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v časti 1 alebo  v časti 2 prílohy č. 1 k zákon o prevencii havárií.

Havarijný plán

 1. vnútorný havarijný plán - obsahuje opatrenia, ktoré je povinný vypracovať prevádzkovateľ podniku kategórie B s cieľom zmierniť následky závažnej priemyselnej havárie, člení sa  na všeobecnú pohotovostnú a operatívnu časť.

 2. plán ochrany obyvateľstva (vonkajší havarijný plán) je dokumentácia, ktorú predkladá prevádzkovateľ podniku kategórie B  orgánu zodpovednému za vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (zákon Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 128/2015 Z. z.) v rozsahu určenom týmto orgánom s cieľom zabezpečiť vzájomnú previazanosť vnútorného a vonkajšieho havarijného plánu.

 Bezpečnostná správa

 • s prihliadnutím na nebezpečenstvá, ktoré podnik kategórie B predstavuje, podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku, prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.