Preskočit na obsah

Zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement GPP) predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do procesu obstarávania. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

SR monitoruje úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania v kontexte Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 2015 (NAP GPP II), ktorý schválila vláda SR dňa 18. januára 2012 uznesením č. 22. Tento akčný plán ukladá ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy povinnosť uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v rámci svojej pôsobnosti, a predsedom samosprávnych krajov a predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska odporúča uplatňovať GPP v praxi v rámci svojej pôsobnosti.

Viac informácií: www.sazp.sk