Preskočit na obsah

Vyhodnotenie škôd

Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania (§ 19 ods1. zákona č. 7/2010 Z. z.):

 • II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie:
  • správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných
  • vodných tokov,
  • správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu ŽP, obvodnému úradu ŽP a obvodnému úradu;
 • III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od vyhlásenia do odvolania mimoriadnej situácie:
  • obec obvodnému úradu a obvodnému úradu ŽP,
  • obvodný úrad ŽP krajskému úradu ŽP,
  • krajský úrad ŽP ministerstvu ŽP, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle kraja;
 • mimoriadnej situácie:
  • obec obvodnému úradu,
  • obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu ŽP,
  • obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu ŽP.


Informácie o priebehu a následkoch povodní na území SR

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní (§ 6 zákona č. 7/2010 Z. z.). Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá:

 • osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,
 • obec na majetku obce a na majetku osoby obvodnému úradu životného prostredia,
 • obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia,
 • vyšší územný celok krajskému úradu životného prostredia,
 • krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra,
 • správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov ministerstvu,
 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ministerstvu.

Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd overujú verifikačné komisie, ktoré ustanovujú prednostovia obvodných úradov životného prostredia a prednostovia krajských úradov životného prostredia (§ 7 zákona č. 7/2010 Z. z.).

Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach predkladajú (§ 10 zákona č.7/2010 Z. z.):

 • vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, obci do 15 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
 • obec obvodnému úradu životného prostredia do 20 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
 • vyšší územný celok a obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia do 25 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
 • krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra do 30 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

MŽP SR v spolupráci s ministerstvom vnútra SR predkladá Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky  (§ 11 zákona č. 7/2010 Z. z.).