Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Základné predpisy týkajúce sa ochrany pred povodňami

  • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., v znení zákona č. 71/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z, zákona č. 292/2017 Z. z, zákona č. 74/2020 Z. z.
  • Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 319/2017 Z. z.
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňové škody
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových  plánov a postup ich schvaľovania
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkoch na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z. 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizácia k 20. 7. 2021