Preskočit na obsah

Dokumenty

Manažment povodňových rizík

Mapy povodňového ohrozenia a rizika

Predbežné hodnotenie povodňového rizika sa vykonáva na celom území Slovenskej republiky. Určia sa oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko, alebo v ktorých možno predpokladať, že je jeho pravdepodobný výskyt. Hodnotenie vypracuje správca vodohospodárskych významných vodných tokov v spolupráci s poverenými osobami a hydrometeorologickým ústavom. Prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika je do 22. decembra 2011. Termín prehodnotenia a, ak je to potrebné,  aktualizácie predbežného povodňového rizika je do 22. decembra 2018 a potom každých 6 rokov (§ 5 zákona č. 7/2010 Z. z.).

Pre všetky oblasti, ktoré boli v predbežnom hodnotení povodňového rizika určené ako oblasti, v ktorých existuje alebo je pravdepodobný výskyt povodňového rizika sa vypracujú :

 1. mapy povodňového ohrozenia: zobrazujú možnosti zaplavenia územia povodňami rôznej pravdepodobnosti výskytu, od extrémnych povodní s malou pravdepodobnosťou výskytu  až po povodeň, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 5 rokov. Správca vodohospodársky významných tokov zabezpečí dokončenie máp povodňového ohrozenia do 22. decembra 2013, prehodnotenie a v prípade potreby ich aktualizovanie do 22 decembra 2019 a potom každých 6 rokov (§ 6 zákona č. 7/2010 Z. z.);
 2. mapy povodňového rizika: obsahuje údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami v tých istých oblastiach, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Správca vodohospodársky významných tokov zabezpečí dokončenie máp povodňového rizika do 22. decembra 2013, prehodnotenie a v prípade potreby ich aktualizovanie do 22. decembra 2019 a potom každých 6 rokov (§7 zákona č. 7/2010 Z. z.). 

Ukážka máp: http://gis.vsb.cz

Plány manažmentu povodňového rizika

Plány budú obsahovať návrhy na realizáciu opatrení, ktorých cieľom je zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Pôjde predovšetkým o návrhy preventívnych opatrení v krajine a na vodných tokoch a harmonogram ich realizácie, ktorý bude vypracovaný v závislosti od poradia ich naliehavosti. Plán manažmentu povodňového rizika sa bude vyhotovovať pre každé čiastkové povodie na území Slovenska. V medzinárodných povodiach musia byť plány manažmentu povodňového rizika koordinované so susednými štátmi tak, aby navrhnuté opatrenia nezvyšovali povodňové riziko na ich území. Plány musia byť dokončené do 22. decembra 2015 a potom budú prehodnotené a aktualizované do 22. decembra 2021 a každých 6 rokov.

Vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné prehodnotenia a aktualizácie sa budú uskutočňovať koordinovane s prehodnotením a aktualizáciou plánov manažmentu povodí podľa zákona o vodách a po schválení ministerstvom sa stanú ich súčasťou.

MŽP SR sprístupní verejnosti predbežné hodnotenie povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a schválené prvé plány manažmentu povodňového rizika a ich aktualizácie na svojej internetovej stránke.
(§ 8 a § 9 zákona č. 7/2010 Z. z.)

Povodňový plán

Povodňový plán (vyhláška č. 261/2010) je dokument organizačného a technického charakteru, ktorého obsah ustanoví ministerstvo ŽP SR.
Tvorí ho:

 • povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva:
  • správca vodohospodársky významných vodných tokov v členení podľa správnych území povodí a čiastkových povodí,
  • správca drobného vodného toku,
  • správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok,
  • vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území,
  • zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby,
  • okresný úrad životného prostredia;
 • povodňový plán záchranných prác, ktorý vypracúva:
  • obvodný úrad,
  • obec - súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.  

Povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa zmeny doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu sa zapracujú do povodňových plánov bezodkladne.


Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 18. 3. 2021