Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

ČMS Odpady

ČMS Odpady

Čiastkový monitorovací systém Odpady bol zriadený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 442/1992 ako jeden zo systémov zameraných na monitorovanie stavu životného prostredia. Zameraný je na zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi. Prevádzkovaný je Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Na zber a spracovanie všeobecných údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi je zameraný Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO). Na zber a spracovanie údajov o obaloch a odpadoch z obalov je určený informačný systém OBALY, na zber a spracovanie údajov o neobalových výrobkoch je určený informačný systém NEOBALY a na zber a spracovanie údajov o elektrických a elektronických zariadeniach a odpadoch z nich je určený informačný systém ELEKTRO. Informačné systémy OBALY, NEOBALY a ELEKTRO budú transformované do jednotného registra výrobcov, ktorý bude súčasťou pripravovaného nového informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH).

Informačný systém RISO

Sledovanie vzniku a nakladania s odpadmi sa vykonáva pomocou RISO, ktorý je v prevádzke od roku 1995. Údaje do systému RISO sú zbierané prostredníctvom pracovísk okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú základnými vstupnými miestami údajov. Tento zber údajov je založený na spracovaní ohlásení subjektov činných v oblasti vzniku a nakladania s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Základným vykonávacím predpisom pre vedenie evidencie vzniku a nakladania s odpadmi a pre výkon plnenia ohlasovacích povinností je v súčasnosti vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "evidenčná vyhláška"). Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy odpadov určuje vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorý je plne kompatibilný s európskym katalógom odpadov.

Pôvodcovia, držitelia odpadov, sprostredkovatelia a obchodníci (povinné subjekty) vedú evidenciu a ohlasujú údaje z evidencie podľa § 14 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Tieto hlásenia podávajú raz ročne za jednotlivé prevádzkarne územne príslušnému okresnému úradu. Pracovníci okresných úradov údaje z ohlásení vkladajú  online do systému RISO.
Informačný systém (jeho číselníky a štruktúra) sa priebežne upravuje v zmysle úprav platnej legislatívy. Možnosť autorizovaného prístupu k údajom v RISO majú pracovníci okresných úradov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a MŽP SR.

Limitom pre podávanie ohlásenia je nakladanie s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (podľa § 3 ods. 1 evidenčnej vyhlášky). Limity neplatia pre druhy odpadov uvedené v prílohe 3 k evidenčnej vyhláške. Ohlásenie podáva povinný subjekt za každú svoju prevádzkareň osobitne.

Povinné subjekty v ohlásení uvádzajú sumárne údaje za každý druh a poddruh odpadu, spôsob nakladania s ním a odberateľa predmetného druhu a poddruhu odpadu. Spôsoby nakladania sú legislatívne stanovené v súlade s predpismi EÚ číselníkmi "R" kódov (príloha č. 1 k zákonu o odpadoch) a "D" kódov (príloha č. 2 k zákonu o odpadoch). Navyše sú doplnené ďalšie spôsoby nakladania "Z" - Zhromažďovanie odpadov,  "DO" - Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, „PO“ – Príprava na opätovné použitie, „OO“ – Prijatie/Odovzdanie odpadu obchodníkovi, „OS“ – Prijatie/Odovzdanie odpadu sprostredkovateľovi, „TU“ – Využitie odpadu na úpravu terénu, „V“ – Odovzdanie odpadu za účelom zberu, „SVZ“ – Dočasné uloženie výkopovej zeminy, „PS“ – Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu.

Údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi (odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov) sú od roku 2005 v zmysle medzirezortnej dohody MŽP SR a Štatistického úradu Slovenskej republiky bezodplatne preberané zo zisťovaní Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorému zasa rezort životného prostredia rovnako bezodplatne poskytuje údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi inými ako komunálnymi, tzv. „priemyselnými odpadmi“ (odpady skupiny 01 až 19 podľa Katalógu odpadov).

Verejne prístupné sú agregované údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z informačného systému RISO a zisťovaní ŠÚ SR za roky 2005 až 2016.

Informačný systém OBALY

Informačný systém OBALY je zameraný na zber a spracovanie údajov o množstvách obalov ročne uvádzaných na trh v  Slovenskej republike a tiež o množstvách odpadov z obalov a miere ich zhodnocovania. Na základe týchto údajov sa hodnotí plnenie legislatívne stanovených limitov miery zhodnocovania odpadov z obalov jednotlivými výrobcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov.

Informačný systém zároveň obsahuje verejne prístupný register povinných osôb. Na základe žiadosti výrobcu vykoná MŽP SR jeho zápis do registra. Register sa vedie priebežne v rozsahu údajov obsiahnutých v žiadosti o zápis do registra. Povinná osoba každú zmenu údajov dotýkajúcich sa registra oznamuje MŽP SR v stanovenej lehote podľa zákona o obaloch. Register je vedený priebežne.

Systémom sa tiež vedie evidencia údajov z ročných ohlásení o obaloch uvedených na trh a plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podávaných výrobcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov podľa  zákona o odpadoch raz ročne MŽP SR.

Systém je rozdelený na:

Informačný systém ELEKTRO

Informačný systém ELEKTRO je určený na zber a spracovanie údajov o množstvách elektrických a elektronických zariadení ročne uvádzaných na trh v  Slovenskej republike a tiež o množstvách odpadov z elektrických a elektronických zariadení a miere ich zhodnocovania. Na základe údajov v tomto systéme sa hodnotí plnenie legislatívne stanovených limitov miery zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení jednotlivými povinnými osobami, ktorými sú výrobcovia elektrozariadení.

Informačný systém zároveň obsahuje tiež register výrobcov elektrozariadení, ktorý je verejne prístupný. Výrobca elektrozariadenia je povinný požiadať o zápis do registra výrobcov elektrozariadení, ktorý po splnení požadovaných náležitostí vykoná MŽP SR.

V informačnom systéme ELEKTRO sa vedie aj evidencia údajov z ročných ohlásení výrobcu elektrozariadení podávaných výrobcami elektrozariadení MŽP SR pre jednotlivé kategórie elektrozariadení.

Systém je rozdelený na:

Informačný systém NEOBALY

Informačný systém NEOBALY slúži zatiaľ výlučne na registráciu výrobcov neobalových výrobkov, ktorý je verejne prístupný. Výrobca neobalového výrobku je povinný požiadať o zápis do registra výrobcov neobalových výrobkov, ktorý po splnení požadovaných náležitostí vykoná MŽP SR.

Systém je rozdelený na:

  • časť verejnú – register výrobcov,
  • časť neverejnú – register výrobcov, do ktorej má autorizovaný prístup MŽP SR.