Preskočit na obsah

Dátová základňa

Údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi sú v informačnom systéme RISO evidované v nasledujúcej štruktúre:

 • identifikácia pôvodcu odpadu:
  • IČO organizácie pôvodcu odpadu,
  • názov organizácie pôvodcu odpadu,
  • sídlo organizácie pôvodcu odpadu (podľa číselníka základných územných jednotiek - ZÚJ),
  • identifikácia organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu,
  • kontaktné údaje organizácie pôvodcu odpadu,
  • číslo organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu,
  • názov organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu,
  • sídlo organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu (podľa číselníka základných územných jednotiek - ZÚJ),
  • kontaktné údaje organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu;
 • identifikácia odpadu:
  • druh odpadu (podľa katalógu odpadov),
  • kategória odpadu (podľa katalógu odpadov),
  • Y - kód nebezpečného odpadu (podľa číselníka),
  • množstvo odpadu v tonách,
  • spôsob nakladania s odpadom (podľa číselníkov "R" a "D" kódov definovaných platnou legislatívou);
 • identifikácia odberateľa odpadu:
  • názov organizácie odberateľa odpadu,
  • sídlo organizácie odberateľa odpadu (podľa číselníka základných územných jednotiek - ZÚJ),
  • kontaktné údaje odberateľa odpadu.