O Enviroportáli

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku i za jeho hranicami, užívateľom slúži na jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti životného prostredia.  Zároveň je prienikom k informáciám o životnom prostredí uloženým v databázach odborných organizácií nielen Ministerstva životného prostredia SR. Poskytované informácie vo veľkej miere prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia obyvateľstva.

Vzhľadom k tomu, že portál pokrýva široké spektrum environmentálnych problémov, vyhľadávanie informácií je možné dvomi spôsobmi:

  • podľa typu subjektu/užívateľa (Agendy) a 
  • podľa typu požadovanej informácie.

Úlohou záložky Agendy je poskytnúť občanovi, podnikateľovi a verejnej správe cielené informácie, konkrétne odpovedať na ich potreby, požiadavky, práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov platných v SR. V tejto časti sa návštevník portálu dozvie viac o stave životného prostredia v jeho okolí, ale tiež tu nájde mnoho odpovedí na konkrétne problémy, napríklad ako postupovať pri výrube stromu, aké sú práva občana v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie atď.

Okrem toho si používateľ môže na úvodnej stránke vybrať z ponuky Environmentálne témy, Informačné a monitorovacie systémy a Dokumenty, ktoré ho dovedú k všeobecným informáciám o danej téme. Zároveň sú mu poskytnuté odkazy na inštitúcie, organizácie a spoločnosti, ktoré sa danou tematikou zaoberajú hlbšie.

Životné prostredie sa prelína všetkými oblasťami života spoločnosti, preto bude obsahová štruktúra Enviroportálu neustále dopĺňaná. Aby sa predišlo duplikácii údajov, pri ktorej je komplikovanejšie zabezpečiť ich aktualizáciu, informácie sú uložené na jednom mieste, ale ciest k nim je viacero. Napríklad k právnym predpisom z oblasti biota sa návštevník dostane nielen cez Environmentálne témy, Zložky ŽP ale aj cez Dokumenty, Právne predpisy.

Cieľom portálu je poskytovať aktualizované a profesionálne garantované informácie a uľahčovať orientáciu v širokej problematike životného prostredia.

Pár faktov z histórie portálu

Predchodcom Enviroportálu bol Informačný portál o ŽP (IS ŽP), ktorý bol spustený na základe zákona č. 251/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme (ŠIS) z r. 1995 a Koncepcie rezortného informačného systému (KRIS). IS ŽP bol spustený do prevádzky v r. 1996. Cieľom portálu bol zber, vyhodnocovanie a publikovanie informácií o životnom prostredí. Jeho nástupcom sa v roku 2005 stal Enviroportál, ktorý v takmer nezmenenej podobe fungoval do konca októbra 2011.

Budovaním a prevádzkou IS ŽP rovnako ako Enviroportálu bola Ministerstvom životného prostredia SR poverená Slovenská agentúra životného prostredia.