Preskočit na obsah

O Enviroportáli

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku i za jeho hranicami, užívateľom slúži na jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti životného prostredia. 

Portál pokrýva široké spektrum environmentálnych problémov, preto je vyhľadávanie informácií možné dvomi spôsobmi:

  • podľa typu subjektu/užívateľa (Agendy) a 
  • podľa typu požadovanej informácie.

Úlohou záložky Agendy je poskytnúť občanovi, podnikateľovi a verejnej správe cielené informácie, konkrétne odpovedať na ich potreby, požiadavky, práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov platných v SR. V tejto časti sa návštevník portálu dozvie viac o stave životného prostredia v jeho okolí, ale tiež tu nájde mnoho odpovedí na konkrétne problémy, napríklad ako postupovať pri výrube stromu, aké sú práva občana v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie atď.

Okrem toho si používateľ môže na úvodnej stránke vybrať z ponuky Environmentálne témy, Informačné a monitorovacie systémy a Dokumenty, ktoré ho dovedú k všeobecným informáciám o danej téme. Zároveň sú mu poskytnuté odkazy na inštitúcie, organizácie a spoločnosti, ktoré sa danou tematikou zaoberajú hlbšie.

Cieľom portálu je poskytovať aktualizované a profesionálne garantované informácie a uľahčovať orientáciu v širokej problematike životného prostredia. Obsah portálu je denne aktualizovaný.

Pár faktov z histórie portálu

Predchodcom Enviroportálu bol Informačný portál o ŽP (IS ŽP), ktorý bol spustený na základe zákona č. 251/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme (ŠIS) z r. 1995 a Koncepcie rezortného informačného systému (KRIS). IS ŽP bol spustený do prevádzky v r. 1996. Cieľom portálu bol zber, vyhodnocovanie a publikovanie informácií o životnom prostredí. Jeho nástupcom sa v roku 2005 stal Enviroportál, ktorý v takmer nezmenenej podobe fungoval do konca októbra 2011.

Budovaním a prevádzkou IS ŽP rovnako ako Enviroportálu bola Ministerstvom životného prostredia SR poverená Slovenská agentúra životného prostredia.

Technický a obsahový prevádzkovateľ stránky www.enviroportal.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Mgr. Petra Horváthová
E-mail: web@enviroportal.sk
Tel.:  + 421 48 4374 119
www.sazp.sk