Preskočit na obsah

Slovensko a EZ

V roku 2003 bol stav riešenia environmentálnych záťaží podľa Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) nasledovný:

 • nedostatočné riešenie problematiky environmentálnych záťaží v procese privatizácie,
 • absencia právnych predpisov v problematike riešenia environmentálnych záťaží,
 • absencia kvalitného komplexného Informačného systému o environmentálnych záťažiach,
 • absencia jednotnej metodiky na registráciu a prioritizáciu environmentálnych záťaží,
 • nekomplexný a nesystémový prístup k riešeniu problematiky,
 • nedostatok programov likvidácie environmentálnych záťaží založených na objektívnom posúdení stavu znečistenia, zhodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík a finančných požiadaviek na ich odstránenie,
 • nedostatok finančných prostriedkov na prieskum a sanáciu,
 • absencia finančných mechanizmov,
 • nedostatočné spoločenské a politické uznanie problému environmentálnych záťaží.

MŽP SR začalo v roku 2003 s prípravou zákona o environmentálnych záťažiach, ktorého účelom bolo upraviť práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri identifikácii, prieskume, klasifikácii a sanácii environmentálnych záťaží, upraviť zodpovednosť za environmentálne záťaže a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach environmentálnych záťaží. Zákon však nebol prijatý.

V súčasnosti sa problematiky environmentálnych záťaží dotýka novela zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, do ktorého bola zapracovaná aj problematika environmentálnych záťaží. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2009 a definuje pojmy ako environmentálna záťaž, pravdepodobná environmentálna záťaž, geologický prieskum životného prostredia zahŕňajúci prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží a prieskum environmentálnych záťaží, ďalej definuje sanáciu environmentálnej záťaže, informačný systém environmentálnych záťaží a štátny program sanácie.

Niektoré podrobnosti týkajúce sa environmentálnych záťaží ustanovila vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže, spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže, práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže, povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Od 20. februára 2015 vstúpila do platnosti Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015 - 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, ktorou sa ustanovujú všeobecné princípy analýzy rizika znečisteného územia.

MŽP SR systematicky realizuje kroky, ktoré posúvajú environmentálnu politiku v oblasti environmentálnych záťaží od jednoznačného definovania cieľov a vypracovania stratégie riešenia problematiky environmentálnych záťaží k jej konkrétnemu riešeniu znečistených území. Na základe dôkladnej analýzy, systematickej identifikácie environmentálnych záťaží, predbežného hodnotenia rizika a prioritizácie environmentálnych záťaží sa spracoval Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (ŠPS EZ), ktorý schválila vláda SR v marci 2010 ako prvý základný strednodobý strategický dokument v oblasti environmentálnych záťaží na roky 2010 – 2015.
 
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží vytýčil priority riešenia environmentálnych záťaží, ktoré sa napĺňali prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít počas krátkodobých, strednodobých a dlhodobých časových horizontov. Definoval tiež ďalší postup prác v oblasti riešenia environmentálnych záťaží vrátane odhadu ich finančnej náročnosti a tiež identifikoval využiteľné finančné zdroje. Ako kľúčové sa tu ukázalo využitie európskych fondov – Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja – prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie (2007 – 2013, s možným dočerpaním do konca roka 2015). Environmentálne záťaže spadali pod prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Tento operačný cieľ sa napĺňal prostredníctvom aktivít zameraných najmä na:

 • monitoring a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikovej analýzy,
 • sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží,
 • dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží vrátane projektov zameraných na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.

V rámci projektu Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021, podporeného zo zdrojov OP ŽP, bol pripravený nový strednodobý strategický dokument na uvedené obdobie 6 rokov. Dokument prešiel počas prípravy a pred svojím schválením procesom posudzovania predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA).
Dokument Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) schválila Vláda SR svojím uznesením č. 7 z 13. januára 2016 ako nový strednodobý strategický dokument v oblasti riešenia EZ.

Dokument pozostáva z 9 kapitol na temer 250 stranách. V prvých troch kapitolách vysvetľuje základné pojmy a definície a prináša aktuálne informácie o stave riešenia problematiky environmentálnych záťaží v SR aj v medzinárodnom – celoeurópskom kontexte. Kapitoly 4 a 5 sa venujú časovému, vecnému a finančnému zhodnoteniu a odpočtu plnenia predošlého 6-ročného obdobia v intenciách dokumentu ŠPS EZ 2010 – 2015. Kapitola 6 ŠPS EZ 2016 – 2021 sa zameriava na základné priority, k nim prislúchajúce ciele a početné aktivity a programové opatrenia na roky 2016 – 2021 v troch časových horizontoch – krátkodobom (obdobie rokov 2016 – 2017), strednodobom (2018 – 2020) a dlhodobom (2021 a viac). V kapitole 7 je spracovaný časový a vecný harmonogram realizácie ŠPS EZ v období 2016 – 2021. Kapitola 8 sa venuje ekonomickej stránke tejto realizácie vrátane identifikácie disponibilných finančných zdrojov. Kapitola 9 predstavuje možnosti štátnej pomoci pri odstraňovaní najrizikovejších environmentálnych záťaží.
 
V r. 2014 sa začalo nové sedemročné programové obdobie EÚ, v ktorom bude opäť možné využívať európske finančné zdroje v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Národný dokument, ktorý umožňuje čerpať tieto zdroje do r. 2020 (+ 2 roky) sa nazýva Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP). Oficiálne informácie sprostredkúva stránka programu http://www.op-kzp.sk/. Platná 2. verzia programového dokumentu OP KŽP sa nachádza tu: OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Na obdobie rokov 2022 až 2027 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 320/2022 z 11. mája 2022 schválený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027). Strategický dokument obsahuje zoznamy najrizikovejších lokalít. Monitorovanie, prieskum a sanácia týchto lokalít má byť zabezpečené prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia a tiež pripravovaného programu Slovensko. Spolufinancovanie bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu.