Právne predpisy SR

  • Vyhláška MŽP SR č. 22/2015 Z. z. z 20. janára 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 340/2010
    Platná od: 1. 3. 2015
  • Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Platnosť od: 24. 11. 2011
    Účinnosť od: 1. 1. 2012
  • Zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008  Z. z.
    Platnosť od: 8. 10. 2009
    Účinnosť od: 1. 11. 2009
  • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
    Platnosť od: 6. 12. 2007
    Účinnosť od: 1. 1. 2012
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
    Platnosť od: 15. 2. 2008
    Účinnosť od: 1. 9. 2010