Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)

Projekt Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) je jedným z projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.

Ciele projektu

Cieľom projektu Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje je zhodnotiť dopady environmentálnych záťaží v jednotlivých krajoch na životné prostredie.

Špecifické ciele projektu

 • Metodický pokyn pre regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží SR, ktorý by slúžil ako podklad pre MŽP SR pre jednotný postup hodnotenia pre všetky kraje SR.
 • Spracovanie hodnotiacich správ za vybrané územia v členení:
  • Bratislavský kraj,
  • Banskobystrický kraj,
  • Košický kraj,
  • Trnavský kraj,
  • Nitriansky kraj,
  • Trenčiansky kraj,
  • Žilinský kraj,
  • Prešovský kraj.

Výstupy projektu:

hodnotiace správy za jednotlivé kraje.

Publikácie:

 • Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku [SK / EN]

Časový rámec

21 mesiacov: október 2008 až júl 2010.

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Jaroslav Helma, PhD.
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky (CEI)
Tajovského 28
Banská Bystrica
Telefón: 048/4374 165, Fax: 048/4230 338
E-mail: jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk