Preskočit na obsah

Dôležité pojmy

Environmentálna záťaž

  • je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

Pravdepodobná environmentálna záťaž

  • je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

Geologický prieskum životného prostredia

  • je prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú:
    • geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia,
    • pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, vyhodnocujú sa súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhujú sa sanačné opatrenia alebo
    • geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych1) odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch.

Sanácia environmentálnej záťaže

  • sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.