Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží je ďalším z projektov v rámci Operačného programu Životného prostredia, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Projekt je chápaný ako dobudovanie existujúceho Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorého základ bol vytvorený v rámci projektu geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, realizované v rokoch 2006 - 2008.

Ciele projektu

Aktivita 1) Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

 • Dobudovanie Registra dokumentov environmentálnych záťaží v rámci IS EZ, t.j. komplexná analýza požadovaných dokumentov a príprava všetkých potrebných formulárov v zmysle návrhu zákona o environmentálnych záťažiach (napr. formuláre rozhodnutí, zápisy z kontrol, prerokovaní o určení zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž, atď.).
 • Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží s ohľadom na poskytovanie informácií v danej oblasti širokej verejnosti cez Enviroportál a EnviroInfo.
 • Prevádzka Informačného systému environmentálnych záťaží vrátane jeho každoročnej aktualizácie na základe požiadaviek MŽP SR (roky 2009 - 2013).
 • Aktualizácia údajov za povinné osoby v rámci jednotlivých registrov (REZ - časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže), REZ - časť B (environmentálne záťaže), REZ - časť C (sanované/rekultivované lokality)) do termínu dobudovania rozšíreného Informačného systému environmentálnych záťaží, monitorovanie napĺňania údajov povinnými osobami a konzistentnosti registrov.
 • Dobudovanie prepojenia Informačného systému environmentálnych záťaží s ostatnými funkčnými informačnými systémami.

Aktivita 2) Informačná a vzdelávacia kampaň, ktorá vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení bude informovať a vzdelávať:

 • pracovníkov štátnej správy, najmä obvodných úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
 • pracovníkov samosprávy, najmä VÚC a obcí,
 • odborných pracovníkov v oblasti riešenia environmentálnych záťaží z iných dotknutých ministerstiev (MO SR, MH SR, MP SR, atď.)

Vzdelávacia kampaň s dôrazom na Informačný systém environmentálnych záťaží bude prebiehať pre jednotlivé kraje v členení:

 • Bratislavský kraj,
 • Trnavský kraj,
 • Trenčiansky kraj,
 • Nitriansky kraj,
 • Žilinský kraj,
 • Banskobystrický kraj,
 • Košický kraj,
 • Prešovský kraj.

Výstupy projektu

Aktivita 1)

 • Aktualizovaný a plne funkčný Informačný systém environmentálnych záťaží s prepojením na ostatné informačné systémy.
 • Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží.

Aktivita 2)

Časový rámec

2009 - 2013

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Katarína Palúchová
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky (CEI)
Tajovského 28
Banská Bystrica
Telefón: 048/4374 167, Fax: 048/4230 338
E-mail: katarina.paluchova@sazp.sk
www.sazp.sk