Preskočit na obsah

Environmentálne témy

Cieľom tejto časti Enviroportálu je poskytnúť komplexné a integrované informácie týkajúce sa stavu životného prostredia, príčin, ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu, a dôsledkov zhoršenej kvality životného prostredia. Popisuje kvalitu zložiek životného prostredia – ovzdušie, vodu, horninové prostredie, pôdu a biotu. Prezentované informácie ďalej hodnotia jednotlivé ekonomické sektory – priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, energetiku, ťažbu nerastných surovín, cestovný ruch a dopravu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie. V rámci environmentálnych problémov je popísaná problematika environmentálnych záťaží a environmentálnych škôd, v rámci rizikových faktorov problematika odpadov. Súčasťou je aj sprístupnenie informácií, ktoré sa týkajú uplatňovaných nástrojov starostlivosti o životné prostredie, ako sú proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, prevencia závažných priemyselných havárií, environmentálna výchova a dobrovoľné nástroje starostlivosti o životné prostredie.