X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Environmentálne témy

Táto časť Enviroportálu má za cieľ poskytnúť komplexné a integrované informácie týkajúce sa stavu životného prostredia, príčin, ktoré ovplyvňujú je ho kvalitu, dôsledkov zhoršenej kvality životného prostredia. Popisuje kvalitu zložiek životného prostredia - ovzdušie, voda, horninové prostredie, pôda a biota. Prezentované informácie ďalej hodnotia jednotlivé ekonomické sektory - priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, energetiku, ťažbu nerastných surovín, cestovný ruch a dopravu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie. V rámci environmentálnych problémov je popísaná problematika environmentálnych záťaží a environmentálnych škôd, v rámci rizikových faktorov problematika odpadov. Súčasťou je aj sprístupnenie informácií týkajúcich sa uplatňovaných nástrojov starostlivosti o životné prostredie ako sú proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, prevencia závažných priemyselných havárií, environmentálny výchova a dobrovoľné nástroje starostlivosti o životné prostredie. Informácie národného charakteru sú doplnené o zapojenie SR do medzinárodných organizácií a medzinárodných projektov ochrany a tvorby životného prostredia.