Verejnosť

Na základe zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý dňa 21. júna 2007 s účinnosťou od 1. 9. 2007, bude priebežne dopĺňaná a aktualizovaná evidencia o bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody (BHEŠ) a environmentálnej škody (EŠ).

Register Oznámenia obsahuje:

  • Údaje o vzniku a rozsahu enviromentálnej škody - názov udalosti, lokalita, dátum vzniku, dátum zistenie, pravdepodobná príčina vzniku EŠ a jej následky, prevádzkovateľ - pravdepodobný pôvodca EŠ.
  • Údaje o oznamovateľovi - subjekt podávajúci oznámenie, názov subjektu, názov a adresa inštitúcie, ktorej bolo podané oznámenie, dátum podania, číslo spisu, miesto podania.
  • Prílohy oznámenia - mapy, fotografie a ďaľšie.

Register Environmentálne škody obsahuje:

  • Informácie o BHEŠ /EŠ - miesto vzniku EŠ, krajina pôvodu, kraj, okres, kat. územie, typ a rozsah škody na SKUEV, SKCHVU, biotopoch EÚ významu, rastlinách, živočíchoch a vtákoch EÚ významu, vodných útvaroch a pôde s odrazom na zdravie ľudí, dátum vzniku alebo zistenia.
  • Základné informácie o prevádzkovateľovi zodpovednom za vznik EŠ, názov, adresa, kód ŠKEČ.
  • Informácie o opatreniach - prijaté, vykonané, náklady vynaložené na prevenciu a nápravu EŠ, výsledok nápravy EŠ.

Register Prevádzkovatelia obsahuje:

  • Informácie o zodpovednom prevádzkovateľovi - obchodné meno, adresa prevádzky, ŠKEČ, kraj, okres.

Register Súdne konania obsahuje:

  • Informácie o zainteresovaných subjektoch, ktoré využili súdne konanie, údaje o výsledkoch týchto súdnych konaní

Informácie slúžiace na zistenie základného stavu prírodných zdrojov