Preskočit na obsah

Dôležité pojmy

Výchova

  • základ pedagogickej teórie, ako aj pedagogickej praxe. Existuje niekoľko rôznych definícií tohto pojmu. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že výchova je činnosťou, ktorá smeruje k získaniu a zdokonaľovaniu telesných (pracovná výchova, telesná výchova, zdravotná výchova), duševných (rozumová výchova, mravná výchova, estetická výchova) a duchovných (náboženská výchova, mravná výchova) vlastností človeka. Predmet výchovy predstavuje človek spolu s jeho psychickými procesmi a funkciami. Jej úlohou je rozvoj možností človeka a jej obsah určuje spoločnosť, ktorá je odrazom jej momentálneho rozvoja.

Vzdelávanie

  • proces zámerného a organizovaného osvojovania poznatkov, postojov a pod. Je realizované prostredníctvom školského vyučovania.

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (EVVO)

  • proces, ktorý vedie k mysleniu a konaniu v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja (TUR), k vedomiu zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek a k úcte k životu vo všetkých jeho formách (§16 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov).

Výchova a vzdelávanie k TUR (VVTUR)

  • dôležité nástroje, ktorými je potrebné zmeniť aj ozdraviť hierarchiu hodnôt, názory, postoje, správanie sa, štýl života v súlade s princípmi TUR, pričom sa má uplatňovať holistický, medzidisciplinárny prístup vo formálnej aj neformálnej praxi.

Poznámka: Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) je rozvoj spoločnosti, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov (§ 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov).