Environmentálna výchova a vzdelávanie

Jedným z dôležitých poslaní environmentálnej výchovy je upozorniť na významnú úlohu environmentálnej výchovy v procese vzdelávania smerom k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k úcte a ochrane životného prostredia. Vedie k rozvíjaniu zodpovednosti za zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek. Zároveň učí predchádzať vzniku a riešiť či už globálne, alebo lokálne environmentálne problémy.

Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru k životu vo všetkých jeho formách. 

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP informuje o možnostiach študovať prírodné vedy geológia, vodohospodárstvo a meteorológia, ktorých význam v súčasnosti aj následkom zmeny klímy nepochybne rastie.
Okrem toho ponúka programy, súťaže, projekty a praktickú environmentálnu výchovu pre materské, základné i stredné školy. Ponúkané programy a súťaže na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni motivujú deti a mládež k  pozitívnemu vzťahu a láske k prírode, prebúdzajú záujem o svoje bezprostredné okolie a podnecujú ich k priamemu kontaktu s prírodou.

Viac informácií: Ponukový leták aktivít

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 9. januára 2018