Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Celoživotné vzdelávanie

  • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška, č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov

  • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o OKP na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o ŽP

Regionálne školstvo

  • Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 20. 8. 2020