Preskočit na obsah

Vzťah OZE k environmentálne dôležitým oblastiam

Využívanie jednotlivých druhov OZE má k environmentálne dôležitým oblastiam SR potenciálny vzťah, ktorý je závislý na pôsobení negatívnych a pozitívnych vplyvov, realizácii opatrení na dosiahnutie cieľov navrhovanej stratégie vyššieho využívania OZE a najmä od konkrétnej lokalizácie stavieb.
Vzťah k environmentálne dôležitým oblastiam SR nie je rovnaký pre jednotlivé spôsoby využívania OZE. Miera negatívnych vplyvov klesá v nasledovnom poradí:

  1. biomasa,
  2. veterná energia,
  3. vodná energia,
  4. geotermálna energia,
  5. slnečná energia.


Bez stanovenia environmentálnych limitov a metodík (smernica č. 3/2010 - 4.1.) pre umiestňovanie jednotlivých zariadení na výrobu energie z OZE nie je možné formulovať vzťahy k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam (vyhlásené osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny národného významu, chránené vtáčie územia a územia európskeho významu v rámci súvislej siete európskej sústavy chránených území (Natura 2000), ochranné pásma vodárenských zdrojov, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, územia s vysokou a mimoriadnou kvalitou poľnohospodárskych pôd a pod.). Prospešným je preto definovať zásady, ktoré by pre jednotlivé druhy využívania OZE zaručili odstránenie možných stretov, resp. konfliktov s prvkami a formou ochrany environmentálne dôležitých území.

Potenciálne vplyvy energetiky na životné prostredie v rôznych štádiách energetického reťazca               

  Výroba energie                                          →                                            Dopyt po energii  
Získavanie primárnych zdrojov energie Preprava primárnych zdrojov energie Výroba energie Prenos a distribúcia energie Spotreba energie
Emisie metánu z ťažby uhlia, zemného plynu a ropy Emisie metánu - netesnosti potrubí Emisie skleníkových plynov a iných ZL spaľovaním paliva Emisie metánu z prepravy a distribúcie zemného plynu Emisie skleníkových plynov a iných ZL spaľovaním paliva
Pevné odpady z ťažby Úniky ropných látok Tuhé odpady zo spaľovania uhlia Rozliatia a úniky kvapalných palív Ďalšie emisie (napr. olovo, kadmium, ortuť)
Kontaminácia podzemných vôd pri ťažbe Emisie skleníkových plynov a iných ZL zo spotreby energie v preprave Hluk a vizuálny vplyv Emisie skleníkových plynov a iných ZL z energie spotrebovanej pri prenose  
Radón z extrakcie uránu   Rádioaktívny odpad z jadrových elektrární Záber pôdy pre vedenia  
Úniky ropy   Ďalšie emisie (napr. olovo, kadmium, ortuť)    
Znečistenie ovzdušia z horenia   Úniky ropy z rafinérií    
Degradácia ekosystémov (napr. povrchovou ťažbou)   Riziko havárií s uvoľnením rádioaktivity    

Zdroj: Správa EEA č. 8/2006

Potenciálne vplyvy na životné prostredie pre jednotlivé spôsoby využívania OZE

Environmentálny
aspekt
Biomasa na spaľovanie Bioplyn z biomasy Veterná energia Vodná energia Slnečná energia Geotermálna energia
Vstupy
Spotreba vody na zavlažovanie xx x        
Záber pôdy na vybudovanie zariadenia, rozvodov a skladov xx xx xx x x x
Spotreba hnojív xx x        
Nároky na dopravu a skladovanie xxx xxx        
Výstupy
Zápach z bioodpadu x xx        
Úniky ropných látok počas dopravy x x        
Emisie skleníkových plynov a iných ZL z pohonných látok xx xx        
Emisie skleníkových plynov a iných ZL zo spaľovania xxx x        
Vplyv na zdravie xxx x        
Emisie TZL PM10 a PM2,5            
Hluk a vizuálny vplyv     xxx x x  
Ďalšie emisie (napr. PCDD a PCDF) x          
Degradácia ekosystémov x   x x    
Erózia pôdy xx x        
Vplyv na faunu     xx xx x  

Vysvetlivky: Symbol x - vyjadruje identifikáciu vplyvu, počet symbolov x - vyjadruje intenzitu vplyvu

Poznámka: Identifikácia vplyvov je založená na mnohých neurčitostiach, ktoré súvisia s nedostatkom informácií o lokalizácii jednotlivých zariadení vzhľadom na citlivé územia alebo o spôsobe, technickom a technologickom riešení využívania OZE, čo platí predovšetkým pre geotermálnu energiu.