Preskočit na obsah

Dokumenty

Dokumenty Slovenskej republiky
Stratégie

Koncepcie

Inšpirácie

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program (ŠVP) je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Štátny vzdelávací program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzinárodné dokumenty

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 20. 8. 2020