Dokumenty

Dokumenty Slovenskej republiky

Stratégie

Koncepcie

Programy

  • Národný environmentálny akčný program (schválený uznesením vlády SR č. 350/1996)

Štátne vzdelávacie programy

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby. Vydáva cih Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Uznesenia

  • Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 zo 6. júna 2012 k návrhu Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013

Medzinárodné dokumenty

Stratégie