Preskočit na obsah

Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

Dátum schválenia: 2. 3. 2016
Forma: Uznesenie vlády SR č. 95/2016
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným zámerom globálnej agendy zostáva odstránenie extrémnej chudoby a hladu, čo bol základný cieľ tzv. Miléniových rozvojových cieľov na roky 2000 – 2015. Agenda 2030 je však koncipovaná komplexne, pričom jej súčasťou sú aj úlohy vytvárania demokratických inštitúcií, dobrej vlády, či rešpektovania ľudských práv a konečným cieľom je zabezpečiť dôstojný život pre všetkých. Prijatím Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN a jeho členské štáty prijali politický záväzok integrovaným spôsobom reagovať na výzvy, ktorým svet v súčasnosti čelí.

Bola schválená koncepcia delenej gescie za implementáciu Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj v podmienkach SR medzi Úrad vlády SR (vnútroštátna implementácia) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (aktivity SR a slovenských subjektov v medzinárodnom prostredí). Ďalej bol schválený asymetrický spôsob vyhodnocovania plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja v SR s tým, že prvé komplexné hodnotenie implementácie Agendy 2030 v SR bude uskutočnené najneskôr do 31. decembra 2019. ŠÚ SR zabezpečí produkciu indikátorov udržateľného rozvoja v súlade s produkciou Európskeho štatistického systému a bude spolupracovať na monitorovaní týchto indikátorov.