Preskočit na obsah

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (2021)

Dátum schválenia: 20. 1. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 41/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Slovensko 2030 je základným implementačným dokumentom plnenia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN v SR. Zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Predstavuje dlhodobú stratégiu udržateľného rozvoja štátu, na ktorú nemá vplyv politický volebný cyklus. Má zlepšiť predvídateľnosť verejných politík, efektívnosť využívania verejných zdrojov a stabilitu podnikateľského prostredia. Zároveň vytvára podmienky na zavedenie strategického riadenia a plánovania na všetkých úrovniach verejnej správy.

Slovensko je v stratégii definované ako „krajina úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých občanov“.

Hlavné národné priority a ciele rozvoja SR sú integrované do troch rozvojových programoch pokrývajúcich kľúčové oblasti rozvoja:

  • ochrana a rozvoj zdrojov, 
  • udržateľné využívanie prírodných zdrojov, 
  • rozvoj komunít.

Dokument uvádza základné nástroje na ich dosiahnutie a stanovuje implementačný a monitorovací rámec. Hlavnými princípmi sú:

  • environmentálna a hospodárska udržateľnosť,
  • kvalita života ako rozhodujúci faktor verejných politík, 
  • efektívnosť, synergia, subsidarita, sebestačnosť a integrácia,
  • dôraz na priority.

Medzi ciele v oblasti energetiky patrí:
I. Ochrana a rozvoj zdrojov

I. 3 Zlepšiť zdravotný stav a dĺžku aktívneho života populácie
11. Znižovať znečistenie ovzdušia predovšetkým z priemyslu, energetiky, lokálnych kúrenísk a dopravy a v rámci rozvoja a informovanosti obyvateľstva podporiť vznik nových monitorovacích staníc kvality ovzdušia.

II. Udržateľné využívanie zdrojov

II. 1 Podporiť rozvoj silných inovačne založených regionálnych ekonomík
8. Podporiť technické a technologické inovácie zvyšujúce energetickú efektívnosť na rozvoj nízkouhlíkovej energetiky, ktoré nezvyšujú dopyt pôdy na výrobu biopalív.
9. Podporiť inovácie na zaistenie bezpečnosti, budovania a udržiavania kritickej infraštruktúry. 

II. 2 Dobudovať infraštruktúru inovačne založenej zelenej ekonomiky
5. Transformovať energetický sektor smerom k decentralizovanej výrobe s využitím obnoviteľných zdrojov energie, akumulačných kapacít a inteligentného riadenia výroby a spotreby (smart grid).

II. 3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík
3. Pripraviť cestovnú mapu na znižovanie emisnej a energetickej náročnosti ekonomiky v  súlade s našimi medzinárodnými záväzkami a Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom na roky 2021 – 2030.
4. Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a utlmiť ťažbu uhlia a jeho energetické zhodnocovanie.
8. Maximalizovať pokrytie domáceho dopytu po produktoch a službách vlastnou regionálnou produkciou, predovšetkým v oblasti potravinárskej produkcie, energetiky a oblasti služieb vrátane udržateľného cestovného ruchu a pôdohospodárstva.