Preskočit na obsah

Stratégia energetickej bezpečnosti SR

Dátum schválenia: 15. 10. 2008
Forma: Uznesenie vlády 732/ 2008
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavný cieľ je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR s výhľadom do roku 2030 má hlavne zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe elektriny, optimálnu cenovú politiku, proexportnú schopnosť SR a posilnenie pozície tranzitnej krajiny na trhu s elektrinou, plynom a ropou a spoľahlivé zásobovanie tepelnou energiou a inými energonosičmi.

Opisuje možné scenáre vývoja z hľadiska energetickej bezpečnosti SR pre zásobovanie uhlím, ropou, zemným plynom, teplom, elektrinou, pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej efektívnosti a navrhuje opatrenia na bezpečné zásobovanie jednotlivými zdrojmi.