Preskočit na obsah

Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy

Dátum schválenia: 25. 2. 2015
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2015) 80 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Stratégia predstavuje víziu do budúcnosti a  podrobne opisuje ciele energetickej únie a konkrétne kroky, ktoré budú prijaté na ich dosiahnutie. Je založená na troch dlhodobých cieľoch energetickej politiky EÚ:

  • bezpečnosť dodávok,
  • udržateľnosť,
  • konkurencieschopnosť.

Vychádza z rámca politík pre oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a stratégie energetickej bezpečnosti z roku 2014, pričom spája niekoľko oblastí politiky do jedinej ucelenej stratégie.

Stratégia sa sústreďuje na päť rozmerov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú:

  • energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera,
  • plne integrovaný európsky trh s energiou,
  • energetická efektívnosť, ktorá pomáha tlmiť dopyt po energii,
  • dekarbonizácia hospodárstva a
  • výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.

Na základe stručného opisu problémov v jednotlivých piatich rozmeroch je navrhnutých pätnásť akčných bodov. Súčasťou stratégie je Akčný plán, ktorý obsahuje zoznam plánovaných opatrení Komisie na roky 2015 a 2016. Väčšinou ide o revízie súčasných právnych predpisov.