Preskočit na obsah

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Dátum schválenia: 14. 5. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 231/2014
Dokument na stiahnutie: SK

Program rozvoja vidieka je v poradí druhým dokumentom (po Partnerskej dohode SR 2014 - 2020), ktorý je Slovensko povinné vypracovať, aby mohlo čerpať podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 tým, že poskytuje finančnú podporu na udržateľný rozvoj vidieka. Z hľadiska celkového rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podpora rozvoja vidieka prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti pôdohospodárstva; udržateľnému obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k činnostiam súvisiacim so zmenou klímy a k vyváženému územnému rozvoju vidieka vrátane tvorby a udržania zamestnanosti.
 
2. strategický cieľ:
Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita č.5, Potreba č.15:
Zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť podiel využívania OZE.