Preskočit na obsah

Plán obnovy a odolnosti SR

Dátum schválenia: 12. 2. 2021
Forma: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 1 MB)

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Predstavuje jednotný a komplexný balík reforiem a investícií, ktoré sa navzájom posilňujú, výrazne podnecujú reformy a má kľúčový význam pre Slovensko - umožní mu začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Očakáva sa, že realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovenska s celkovými odhadovanými nákladmi v hodnote 6 575 000 000 EUR významne prispeje k zotaveniu z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Reaguje na potrebu realizovať zásadné systémové zmeny v podobe reforiem a potrebu zabezpečiť investície v 5 prioritných oblastiach:

  • kvalitné vzdelávanie
  • efektívna verejná správa a digitalizácia.
  • veda, výskum, inovácie
  • zelená ekonomika
  • lepšie zdravie.

V pláne sa vďaka prideleným prostriedkom určeným do oblasti Zelená ekonomika a jej komponentu 1 Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra podporí výstavba nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a modernizácia existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE v celkovom objeme 220 MW inštalovaného výkonu. To prispeje k znižovaniu uhlíkovej náročnosti energetiky a podporí dosiahnutie EÚ cieľa na úrovni 32 % podielu OZE na konečnej spotrebe energie do roku 2030.

V rámci komponentu 2 Obnova budov sa zvýši energetická hospodárnosť, kvalita ovzdušia a adaptácia na zmenu klímy výstavbou nových úsporných verejných budov nemocníc a škôl a obnovou existujúcich budov vo verejnom aj súkromnom vlastníctve vrátane 30 000 rodinných domov. Dôraz sa kladie na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. K zníženiu energetickej náročnosti prispeje aj podpora inteligentných systémov riadenia budov. Investície z plánu obnovy by mali významne prispieť k cieľu znížiť spotrebu energie v budovách do roku 2050 o 40 % a súčasne znížiť emisie z budov o 79 % v porovnaní s rokom 2020.

V rámci komponentu 4 Dekarbonizácia priemyslu sa znížia emisie skleníkových plynov z priemyselnej výroby a priemyselných procesov. Dosiahne sa to najmä zavádzaním inovácií a princípov obehového hospodárstva do priemyselných procesov, zvýšeným využívaním najlepšie dostupných techník (tzv. BAT – Best Available Technologies), modernizáciou energeticky a materiálovo náročných prevádzok či prechodom na čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií skleníkových plynov.

Bližšie informácie: https://www.planobnovy.sk/